Anesthesiemedewerker in opleiding – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

“ëëënten,techniekensamenwerken.”StudentanesthesiemedewerkerCharlotteHoftijzer.

 UMCUtrechtAcademie 

ëntgerusten bewaaktdevitalelichaamsfunctiestijdensdeoperatieenjebegeleidtdepatië

Kijkeensnaaronzewervingsfilm’Opleidingenoperatieassistentenanesthesiemedewerker’
Profiel
Omals anesthesiemedewerkerinopleiding  

Daarnaastbenjeinhetbezitvan:

 • Havoofvwodiplomametnatuur-enscheikundeinjevakkenpakketof;
 • Mbodiplomaniveau4(gerichtopzorg)metnatuur-enscheikundeindevooropleidingof;
 • Hbodiploma.
 • Organisatie
  TijdensjeopleidinggajewerkenineenacademischeOK dietoonaangevendwilzijninNederlandenEuropa. ,’,zowelbinnenalsbuitenhetwerk.

  BinnendeafdelingOperatiekamersvanhetRadboudumcwerkjeonderleidingvantweeoperationeelmanagersspecifiekvoordeanesthesiemeteenteamvancirca50gedrevenanesthesiecollega’;Heelkunde,Neurochirurgie,Gyneacologie,Urologie,KNO,MKA,Plastischechirurgie,CTCenKinderchirurgie.

  Jekanals anesthesiemedewerkeronderdeelwordenvaneenZelfstandigUitnameTeam(ZUT),2ok-assistenten,

  Erzijnookmogelijkhedenomals burgermilitair ,
   
  HetRadboudumc
  Onzemissieis::zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,:zorg,,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  maart2025 enseptember2025 ‘beroepsvoorbereidendeperiode’van4maandenenkrijgtdaneenleerovereenkomstmeteenmaandelijksevergoedingvan€450,00(zakgeldregeling).

  Alsjedezeperiodegoedafrondtgajemeteenleer-/(artikel2.4.4.)(schaalA)

  Benjeverpleegkundigeofhebjeeenzorggerelateerdeopleidingenhebjeminimaal2jaarwerkervaringalsgediplomeerdzorgprofessional?Dankunjeinaanmerkingkomenvooreentoelage. 

  ,,:

 • :viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • 40%kortingopeensportabonnementvanhetRadboudSportcentruménhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan. 
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar. 
 • Ondersteuningineengoedewerk-privé(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigencentrumvoormindfulnessénmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.6wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.Eentegemoetkominginjereiskosten.
  Opmerkingenencontactinformatie
  Benieuwdofdezefunctiebijjepast?OfhoehetisombijhetRadboudumctewerken?Maildanjevraagnaar.Voorsolliciterengebruikdeknop‘solliciteer’. Kijk hier voormeerinformatieoverdeopleiding.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: