Doktersassistent | Polikliniek assistent Medische Oncologie – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

VooronzepolikliniekMedischeOncologiezijnwijopzoeknaareendoktersassistentdiegraageendynamischefunctiemeteenveelzijdigheidaantakenophetgebiedvanpatiëntenzorgenadministratiewiluitvoeren.Alsdoktersassistenthebjeeenbelangrijkerolinhetbiedenvanpersoonsgerichtezorgenonderscheidendekwaliteit,ofweljekanalsdoktersassistenthetverschilmaken.Maakjijbinnenkortdatverschil?Solliciteerdansnel!

Alsdoktersassistentbinnenonzeorganisatiespeeljeeenessentiëlerolinhetondersteunenvanartsenenhetbiedenvanhoogwaardigezorgaanonzepatiënten.Jouwtakenomvattenonderanderevenapunctie,hetmakenvanecg’s,hetuitvoerenvanbasiszorg/handelingen,enhetassisterenvanartsenbijmedischeprocedures.Jebentnietalleenbedreveninmedischevaardigheden,maarookintelefonischetriageenhetpersoonlijkbegeleidenvanpatiënten.Jijontvangt,begeleidteninformeertpatiëntenoverallesrondomhunbezoekofbehandelingaandepolikliniek.

Takenenverantwoordelijkheden

 • Uitvoerenvanvenapunctieenlichamelijkecontrolesbijpatiënt.
 • Ontvangen,begeleideneninformerenvanpatiëntenrondompolibezoek/behandeling.
 • Triagerenaandetelefooninhetcallcentrum,zodatdepatiëntophetjuistemomentmetdejuistezorgvraagbijdejuistehulpverlenerkomt enhetafhandelenvandehieruitvoorvloeiendewerkzaamheden.
 • Administratiefvoorbereidenvanspreekuren.
 • Baliewerkzaamhedenzoalsinboekenvanpatiënt-enonderzoeksgegevensenhetmakenvanafspraken.
 • WiljemeerwetenoverhetwerkenalsPolikliniekassistent|Doktersassistent inhetRadboudumc?Laatjeinformereneninspirerenop  dezepagina speciaalvoorjou!
  Profiel
  Wijzijnopzoeknaareennieuwecollegameteen afgerondembo-opleidingtotdoktersassistent ,maarookalsjeop ditmomentdebbl-opleidingdoet of Geneeskundestudeert ,benjevanharteuitgenodigdomtesolliciteren.Jebentvaardiginvenapunctie,ecg’smakeneninbasiszorgenhandelingenterondersteuningvandearts.Daarnaasthebjeervaringmettelefonischetriageenpersoonlijkebegeleidingvanpatiënten. 

  Daarnaastherkenjejezelfinhetvolgendeprofiel:

 • Ervaringinhetverrichtenvancomplexeadministratievewerkzaamheden.
 • Communicatiefvaardigincontactmetpatiënten,familieencollega’s.
 • Dienstverlenendenklantvriendelijk.
 • Flexibelinhetschakelentussenverschillendewerkplekkenenindediversiteitaanwerkzaamheden.
 • Stressbestendigeninstaatomprioriteitentestellenineendynamischeomgeving.
 • Proactiefenzoektsamenwerkingactiefop.
 • Organisatie
  AlsdoktersassistentopdepolikliniekMedischeOncologievanhetRadboudumcmaakjedeeluitvaneenmultidisciplinairteamvanartsen,verpleegkundigspecialisten,casemanagers,doktersassistentenenadministratiefmedewerkerswaarbijpersoonsgerichtezorghetuitgangspuntis.Jebentwerkzaamopverschillendewerkplekken:callcenter,polikliniek,centrumvooroncologieencentraleprikpost.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalarisinschaal5M tussende€2.408 en € 3.352(fulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zohebbenweeigensportvoorzieningenéneenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.Enmaakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Benieuwdofdezefunctiebijjepast?OfhoehetisombijhetRadboudumctewerken?BelofmaildanmetHeleenvandePol,operationeelleidinggevendepolikliniekMedischeOncologievia(024)3613803.Voorsolliciterengebruikdeknop‘solliciteer’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: