Doktersassistent | Polikliniek assistent Urologie – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

BinnendepolikliniekvandeafdelingUrologie zijnweopzoeknaareenallrounddoktersassistentdieheteenuitdagingvindteen !


 
Tijdensjewerkschakeljeregelmatigtussenverschillendewerkplekkeneneendiversiteitaanwerkzaamheden.

Takenenverantwoordelijkheden

 • Hetcoördinerenvanspreekuren.
 • Poliondersteuning: ondersteunenvandeartsenopdepolikliniek,begeleidenvanspoedpatiënten.
 • Ondersteuningbijpoliklinischebehandelingenendiagnostiek:Assisterenbijingrepenenonderzoekenbinnenheturologischbehandelcentrum(UBC).Assisterenbijblaasonderzoek,botoxbehandelingen,echoprostaatpunctie.
 • Werkzaamhedenbinnendeprikpostvanhetpoliplein. 
 • Werkbegeleidingendeskundigheidsbevordering,onderanderdoor hetbegeleidenvanstagiaires.
 • Inzetopeenaandachtsgebied,bijvoorbeeldkwaliteit&veiligheid.
 • Triagevanhulpvragen(digitaalentelefonisch).
 • Verrichtenvan(complexe)administratievewerkzaamheden.
 • Jestimuleertbehoudvanwerkplezier,vitaliteiteneenplezierigwerkklimaatwaarmedewerkerszichcontinukunnenontwikkelenenjeleverthiermeeeenbijdrageaaneenacademischewerk-enleeromgeving.
 • Jesignaleertenanalyseertontwikkelingen/problemenbinnenenbuitendeeigenwerkeenheid.
 • WiljemeerwetenoverhetwerkenalsDoktersassistent|Polikliniekassistent inhetRadboudumc?Laatjeinformereneninspirerenop  dezepagina  speciaalvoorjou!
  Profiel
  Benjijeenmbo4-gediplomeerdedoktersassistentmeteenpassievoorzorg?Stajetepopelenomdeeluittemakenvaneendynamischteamenbenjeklaarvooreennieuweuitdaging?Danisditjouwkans! 

  Eenpositiefkritische,proactieve,,nauwkeurigheidenzorgvuldigheid.

  Telefonischetriageenpersoonlijkebegeleidingvanpatiëntenzijnvoorjoubekendterrein,ënten,familieencollega’,enjeweetnaadloosteschakelentussenverschillendewerkplekkenendiversetaken.

  Bovendienweetjegoedomtegaanmetstress,
  Organisatie
  Alsdoktersassistentwerkjebinnendeafdeling Urologie

  Opde polikliniek komenpatiëntenmeteenurologischeaandoeningvoordiagnostiek,behandelingofcontrole,ëntenadministratie,doktersassistenten,verpleegkundigen,verpleegkundigspecialisten,physicianassistant,;andrologie,minimaalinvasieve-,kinder-,oncologische-enfunctioneleurologie.

  Jewerktmeteenergbetrokkenteamwat debestezorgaandepatië teamoptimaaltehouden.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis::zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,:zorg,,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  ,,:

 • Eenbrutomaandsalarisinschaal5M tussende€2.408en €3.352 (fulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • :viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 •  40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan. Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar. 
 • Ondersteuningineengoedewerk-privé(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • JebouwtpensioenopbijABPPensioenfondsenhetRadboudumcbetaalt70%vandepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Benieuwdofdezefunctiebijjepast?OfhoehetisombijhetRadboudumctewerken?MaildanmetHeleenvandePol,‘solliciteer’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: