Fellow Cardiale beeldvorming – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

Denkverder,werkanders! BenjijdiegetalenteerdeengedrevencardioloogdiesamenmetonsdeambitiesvanhetRadboudumcnastreeft?Onsdoelisomvooroptelopenindeontwikkelingvanduurzame,persoonsgerichte,

Alsprofessionalenalscollegawerkjevanuitdeovertuigingdatsamenwerken,’’s,zorgpadenenonderzoeksprogramma’s. 

,insamenwerkingmetderadiologie,wordenopgeleidinhetbeoordelenvancardialeMRI,,deEHH,(n)ios. 
Profiel
Jebenteenechteteamspelerdieproactiefdeverbindingopzoektmetanderecollega’s,specialismenenonderzoekpartners,JebentinstaatenbereidombijtedragenaandeopleidingvanstudentenGeneeskunde,aios,aniosenaananderezorgprofessionals. 

Daarnaast:

 • Geregistreerdalscardioloogofjezitindelaatste6maandenvanjeopleiding. 
 • InhetbezitisvanEuropesecertificatie(s)voorTTEenTEE. 
 • Aantoonbareinteresseincardialebeeldvorming. 
 • Uitstekendemondelingeenschriftelijkecommunicatievevaardigheden,zowelinhetNederlandsalsinhetEngels. 
 • Organisatie
  Deafdeling Cardiologie houdtzichbezigmetonderzoek,:

 • Acuutcoronairsyndroom(hartinfarct)encardialebeeldvorming.
 • Ritme-engeleidingsstoornissen.
 • Percutanehartklepimplantaties.
 • Genetica.
 • Congenitalecardiologieenmicrovasculairlijden.
 • DeafdelingCardiologieisonderdeelvanhetCentrumvoorHartenVaten,samenmetdespecialismenCardio-thoracalechirurgie,(Interventie-)Radiologie,Vaatchirurgie,AlgemeeninwendigeGeneeskunde(sectieVasculaireGeneeskundeensectieDiabetes),VasculaireNeurologieenVasculaireNeurochirurgie.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis::zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,:zorg,,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  ,,:

 • Eenbrutomaandsalaris tussen€7.274 en €8.638(schaalMS)bijeenfulltimedienstverband(36uurperweek). Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen,indienvantoepassingopdefunctie,eenonregelmatigheidstoelagevan 47%tot72%.
 • :40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum.healthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan. bedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachalsjeeeningrijpendegebeurtenismeemaaktfinancieelgunstigminderwerkenviaeengeneratieregelingalsjedeAOW-leeftijdnadert.Ondersteuningineengoedewerk-privé ‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’).Activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Pensioenopbouwbijhet %vandepensioenpremie.
 • Kortingopdeaanvullendepakkettenvantweecollectievezorgverzekeringenénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten viaonskeuzemodelarbeidsvoorwaardeneneenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Benieuwdofdezefunctiebijjepast?OfhoehetisombijhetRadboudumctewerken?MaildanmetNielsvanRoyen,afdelingshoofdCardiologie. Voorsolliciterengebruikdeknop‘solliciteer’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: