IC Neonatologie verpleegkundige in opleiding – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

AlsICNverpleegkundigeinopleidingopdeafdelingPerinatologie,unitNeonatologiewerkjeineenacademischesettingmet‘allesonderééndak’:MediumCare,HighCareenNICU.Binnenalonzeunitsverleenjezorgaanneonatenmeteendoorgaanshoogcomplexezorgvraag,waarbijvooreengoedebehandelingineenspecifiekeacademischeexpertisevereistis.Indezefunctiespeeljehiereengroterolin.

Onzepatiëntenzijnvaakkinderendieeldersnietbehandeldkunnenworden.Jewerktinmultidisciplinairebehandelteamsintensiefsamenmetartsen(inopleiding)vanverschillendespecialismen.Professionalsmetiedervanuithuneigenspecialismevaakeennetietsanderekijkopdebehandeling,maarmetééngezamenlijkdoel:dathetkindweermetdeoudersnaarhuisofnaareenanderziekenhuiskan.Jijvervulthierin,naastjewerkzaamheden‘aanhetbed’,eenbelangrijkecoördinerenderolenhoudthetoverzicht.Indezorgspelendeouderseenbelangrijkerol.Wijzienhenalsbelangrijkepartnersindebehandeling.Jijbetrektdeoudersdanookintensiefbijhetbehandelteam.

Alsdesituatievanhetkinddittoelaat,biedjedeoudersookdemogelijkheidomzorgtakenopzichtenemen.Omdaternstigziekekinderenvaaklangbijonsonderbehandelingzijn,bouwjeeenheelpersoonlijkebandopmethetkindendeouders.Samenmetdeartsenendeoudersbenjescherpopsignalenvanhetkind.Dezesignalenhelpenbijhetvaststellenvandediagnoseenhetbehandelplan.Hetisbelangrijkdatjeactiefmeedenktindebehandelingengoedblijftkijkennaardeontwikkelingvanhetziektebeeldbijhetkind.In2022zijnonzemoderneeninnovatieveSingleFamilyroomsingebruikgenomen.Ditzorgtervoordatweonzepersoonsgerichtezorgnogbeterkunnentoepassen.

Binnenonzeunitshebjevaaktemakenmetuitzonderlijkeziektebeeldenenmetneonatenmetmeerdereaandoeningen.Jewerktdagelijksmetveelverschillendemedischeapparatuur.AlsenigeNICUinNederlandpassenwebijpasgeborenensomsookjongekinderenECMObehandelingtoe.Ditallesstelthogeeisenaanjevakinhoudelijkekennisenaanjepersoonlijkevaardigheden.Webiedenjeveelmogelijkhedenomjezelfvakinhoudelijkenpersoonlijkteblijvenontwikkelenenookjouwkennismetcollega’stedelen.Endoordatjewerktineenacademischesetting,waarinweoponzeafdelingdoorlopendonderzoekdoennaar(technische)innovatiesinbehandelmethoden,blijfjevooroplopeninjevak.TotslotzijnweeenvandeweinigeziekenhuisafdelingeninNederlanddiesuccesvolwerkenmet‘flexibelroosteren’.Ditgeeftjealleruimteomwerkenprivéopjouwmanieroptimaaltecombineren.

Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereunit.
Profiel
Jehebteenafgerondembo-vofhbo-vopleiding.Eenafgerondekinderaantekeningofrelevantewerkervaringiseenpre.

Jebezitdesocialeencommunicatievevaardighedenomgoedsamentewerkenineenbehandelteam,waarnietzeldenverschillendevisiesopdebehandelingvanuitdiversespecialismenopéénlijngebrachtmoetenworden.Daarbijdenkjealsvanzelfsprekendactiefmeeinhetbehandelplan.Ookkunjegoedluisterennaaroudersenjeinleveninhunsituatie.Jegeeftheneenoprechtgevoelvanbetrokkenheid.Jestaatooksteviginjeschoenenwanneeroudersindezorgaanhunkindwensenhebbendieinjouwogendebehandelingniettengoedekomenofnietpassenbinnendeafsprakenvandeafdeling.

Daarnaastvindjehetbelangrijkdatjealsmensenalsprofessionaloptimaalfunctioneertenjehebtdeambitieomteblijvenleren.Mogelijkhedendiejegebodenwordenomjezelfverderteontwikkelengrijpjedanookmetbeidehandenaan,jedeeltjekennisenervaringmetcollega’senjeparticipeertinactiviteitendiebinnendeafdelingophetgebiedvankennisdelingwordengeorganiseerd.Daarwaarmogelijkneemjehierinhetvoortouw.Verderbenjeflexibelinjewerk,kunjegoedomgaanmethetgevenenontvangenvanfeedback,benjevannaturepositiefingesteldenstajeopenvoorveranderingeninnovatie;jewiltelkedagweereenwezenlijkebijdrageleverenaansteedsbeterepersoonsgerichtezorgaanneonatenenprematuren.
Organisatie
AlsverpleegkundigebijdeafdelingNeonatologievanhet RadboudumcAmaliaKinderziekenhuis,werkjemetcirca125collega’sverdeeldover3units:Medium/HighCare,PostICenNICU.SamenmetdeafdelingVerloskunde vormenwe hetnieuwedomeinPerinatologiebinnenhetAmaliakinderziekenhuis. 

Binnenonzeafdelingvindenwehetbelangrijkdatwesamenopeenprettigemanierwerkenaanhetsteedsverderverbeterenvandezorgaanneonatenenprematurenendatweiedereenveelkansenbiedenomzichzelfdoorlopendteontwikkelen.Omdatbijonsveeldisciplinesbijelkaarkomendiehogeeisenstellenaankennisenvaardighedenenwebovendiendagelijkswerkenmettechnischeapparatuur,zijnwebehulpzaamnaarelkaar,vindenwehetgevenenontvangenvaneerlijkefeedbackbelangrijkenstaathetmetelkaardelenvankennisenervaringbijonscentraal.Deemotieshoop,angst,vrees,verdriet,blijdschapengelukspelenoponzeafdelingeengroterol.Datmaakthetwerknietaltijdevenmakkelijk.Desfeerisheelopen,wewerkenopeenprettigemaniermetelkaarsamenenvangenelkaarwaarnodigop.Ditblijktookuithetfeitdatwemetsucceswerkenmet‘zelf-roosteren’.

Alsafdelingwerkenweo.a. nauwsamenmetdekraamzorg,jeugdgezondheidszorg(JGZ)enhuisartsenomdegeboortezorgvoordestadNijmegenenomgevingopeenhogerniveautetillen.Dooreenconstanteevaluatievanuitkomstenéncliëntervaringenwillenwedezekwalitatiefbeter,effectieverendoelmatigermaken.Metelkaarkennisdelenenzodezorgaanneonatenenprematuren,ookbuitenhetRadboudumc,continuverbetereniséénvanonzeambities.Overgrenzenheenkijkenenopenstaanvoornieuweideeënisonderdeelvandecultuurdiewenastreven.

Kijkeensnaar onzefilm overhetAmaliakinderziekenhuis.

VerpleegkundigeinhetRadboudumc
Bijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra.Vollediggeorganiseerdrondomdepatiënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

HetRadboudumc
Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
Arbeidsvoorwaarden
BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€3.270en€4.631 (schaal8Mbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  SollicitatiegesprekkenvoordeICN-opleidingdiestartin2025,vindenomstreeksoktober2024plaats. 

  Voor alleaanvullendevragenoverde functiekunjecontactopnemenmet DorienevanDijk,teamleiderzorg,via(024)3613860ofstuurhaareenemail.Wiljemeerinformatieoverdeafdeling?Klikdanopdeze link! Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘aanmelden’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: