Intensive Care verpleegkundige – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

AlsICverpleegkundigewerkjeopeenacademischeverpleegafdelingbinneneenlevel-1traumacentrum.PatiëntendieeldersnietbehandeldkunnenwordenenvanuitdeheleregionaarhetRadboudumckomen.Wiljijinacutesituatiesoptimalezorgverlenenaanpatiëntenmeteenhoogcomplexezorgvraag?

OpdeafdelingIntensiveCaredraagjezorgvoorpatiëntenmeteenbedreigendeofernstigeaandoeningvanéénofmeervitalefuncties. Dezefunctieswordendoorjoubewaakt,ondersteunt ofovergenomen.Jewerktnauwsamenmeteenintensivist.AlsIC-verpleegkundigemagjemeerverpleegtechnischehandelingenuitvoerendaneenverpleegkundigeopeenreguliereverpleegafdeling.

Jebentmedeverantwoordelijkvoordeaanjoutoegewezenpatiënten.Aandeenekantwerkjevolgenseenplanning,anderzijdsspringjebijenverleenjehulpaanacuutbinnengekomenpatiënten.OmdathetbijonsopdeICvaakgaatompatiëntenmetmeerdereaandoeningen,komeninonzezorgveelverschillendespecialismenendisciplinessamen.Naastdezorgaanhetbedendebegeleidingvandepatiëntenzijn/haarnaasten,hebjeeenbelangrijkecoördinerenderol.Ditvraagtomeenbredeklinischeblikenhetstelthogeeisenaanjeflexibiliteit.Uiteraardvereistditwerkomsneltekunnenschakelen.Jewordtcontinugeprikkeldomaljekennisenervaringtoetepassenindebehandelingvanpatiënten.Enomdatjeelkedagwerktmetuiterstervarenartsen,maakjedoorlopendkennismetnieuwefacettenvandespecialistischeICzorg.

Continuvooroplopeninjouwvakgebied
JemaaktdeeluitvanéénvanonzeICunits(2algemeen,1thorax/hart).Samenmetjoubekijkenwewelkteamhetbesteaansluitbijjouwachtergrondeninteresse.
Wevindenhetbelangrijkdatjeblijftlerenenjezelfblijftontwikkelen.Daarominvesterenwestructureelinjouwpersoonlijkeenvakinhoudelijkeontwikkeling.ZoishetbijvoorbeeldmogelijkomvanuitjerolalsICverpleegkundigedeopleidingvoorSEHverpleegkundigetevolgen,waarnaje50/50inzetbaarbentopbeideafdelingen.Weverwachtenvanjedatjezelfhetinitiatiefneemtinjeontwikkeling.

AlsICverpleegkundigeinhetRadboudumcbenjedirectofindirectbetrokkenbijwetenschappelijkeonderzoeken.Onderzoekennaarnieuwebehandelmethoden,diebijdragenaanduurzame,innovatieveenbetaalbareICzorgvanaantoonbaaronderscheidendekwaliteit.BijhetRadboudumcblijfjevooroplopeninjevakgebied!

Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereafdelingofbinneneenanderspecialisme.
 
Profiel
JebenteengediplomeerdverpleegkundigemeteenafgerondeICopleiding.Jekiestbewustvoorwerkenineenacademischesetting.Jevindthetleukommetanderespecialismensamentewerkenenjeinnieuwefacettenvanhetvakgebiedteverdiepen.

 • Jebentgespecialiseerdinvitalefuncties.
 • Jebeschiktovereenbredeklinischeblikenjeschakeltmakkelijktussenverschillendespecialismen.
 • Jeneemtinitiatiefomjekennisenjezelfalsprofessionalteblijvenontwikkelen.
 • Jetoontpersoonlijkleiderschap.Jevoeltjenietalleenverantwoordelijkvoorjeeigenkwaliteitvanwerken,maarookvoordekwaliteitvandeICzorgvanjeteam.Enmogelijkzelfsvoorderegio.
 • Jekentjegrenzenenbentinstaatomoptijdhulpvananderentevragenalsjeietsnietofonvoldoendeweet.
 • Jebentflexibel,houdtvanveranderingeninnovatie.Jedenktgraagactiefmeehoeweiederedagsignificantimpactonhealthcarekunnenmaken.
 • Organisatie
  OpdeIntensiveCare vanhetRadboudumcwerkjeopeenafdelingmetongeveer300verpleegkundigen.BinnendeICkennenwe3teamsonderleidingvan2zorgmanagers.DaarnaasthebbenwealseenvandeweinigeninNederlandeenMediumCare.OokmakendeKinderICenhet RadboudumcExpertisecentrumvoorOntwenningvanBeademing diegespecialiseerdisinhetontwennenvandebeademing,onderdeeluitvandezeafdeling.

  EengespecialiseerdteamverzorgtalleICtransporteninderegiometonzeMobieleIntensiveCareUnit(MICU).OokhebbenweeengespecialiseerdECMO-teamdatisopgeleidommeteenECLS-machinedewerkingvanhetharten/ofdelongenvandepatiënttijdelijkovertenemen.

  BinnenonzeICwerkenweelkedagopeenprettigeencollegialemanieraanhetdoorlopendverderverbeterenvandeICzorg.Daarbijstaatinallesdepatiëntcentraal,maarzienwehetbetrekkenvandefamiliebijdebehandelingalseenwezenlijkonderdeelvandekwaliteitvanzorg.

  VerpleegkundigeinhetRadboudumc
  Bijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra.Vollediggeorganiseerdrondomdepatiënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.

  DeregionaleICsamenwerking
  DeIC’svanRadboudumc,CWZ,MaasziekenhuisPanteinenBernhovenvormenophetgebiedvanpatiëntenzorg,onderwijsenonderzoeksamenéénICregio.DatdoenweinhetbelangvanhoogwaardigeICzorgvoorpatiënten.WiljijalsICverpleegkundige,nuofindetoekomst,ineenboeiendewerkomgevingaandeslag?Indezeregiobiedenwejouuniekecarrièrekansenbijeenacademisch,eentopklinischofeenregionaalziekenhuis.Leeshiermeeroverdezesamenwerking.
  Arbeidsvoorwaarden
  Deaanstellingisdirectvoor onbepaaldetijd .

  BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€3.774en€4.960 (schaal9aMbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Voor alleaanvullendevragenoverde functiekunjecontactopnemenmetMarloesHazelhoff, teamleiderzorgIC.Wiljemeerinformatieoverdeafdeling?Klikdanopdeze link! Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘solliciteer’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: