Loopbaanvacature Verpleegkundige Acuut en Intensief – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

HetRadboudumcheefteenbelangrijkefunctieinderegioalstraumacentruménwijhebbeneenbelangrijkefunctieinhetopleidenvanverpleegkundigen.Dezetweeaspectencombinerenwijindezeuniekeloopbaanvacature.BinnenvierjaarleidenwijjeopbinnenhetcentrumvoorAcute&IntensieveZorgnaarde specialisatie intensivecareofspoedeisendehulpofeencombinatievanbeide.

IndezefunctiestartjeopdeAcuteOpnameAfdeling,opdezeafdelingkomjealvanafdagééninaanmerkingmetpatiëntenmeteendringendezorgvraag.

AlsverpleegkundigeopdeAOAverleenjeoverwegend(hoog)complexezorgaanpatiëntendiemetspoedinhetziekenhuiswordenopgenomen.Enditbinnendeeerste48uurvanopname.Moeteenpatiëntlangerblijven,danwordenzeverderbehandeldopeenverpleegafdeling.Naeeninwerkperiodevan6maanden,startjemetjeeerstemodule:descholingGeneriekeModuleIntensievezorg(GMI).

Nahetsuccesvolafrondenvandeeerstemodule,volgtdeopleidingAcuteOpnameverpleegkundige.Dezeopleidingduurtongeveer9maanden.TijdensdezeopleidinggajeookeenaantalwekenopstagebijeenvandeandereacuteafdelingenbinnenhetRadboudumc.

NaongeveertweejaarmaakjedekeuzeomjeverdertespecialiserenrichtingdeSpoedeisendeHulp(SEH)ofIntensiveCare(IC).OpdezeafdelingenvervolgjijjouwopleidingstrajectmetdeopleidingtotSpoedeisendeHulpverpleegkundigeofIntensiveCareverpleegkundige.Naongeveer20maandenisookdezeopleidingafgerondenkanje jouw loopbaanvoortzetteninhetRadboudumc.

Tijdensditheletrajectbegeleidenwijjevoortdurendenwehelpenjenatuurlijkwaarwekunnen.

Takenenverantwoordelijkheden:

 • Verlenenvanhoogcomplexeverpleegkundigezorgvanhoogwaardigekwaliteit(endezecontinueteverbeteren)aanéénofmeerderpatiënten
 • Bewakenvandevitalefuncties
 • Coördinerenvandezorgmiddelshetplannenenuitvoerenvanintensieve,multi-/interdisciplinaireverpleegkundigezorgenzorgenvoorafstemmingmetanderedisciplines.
 • Informerenenbegeleidenvandepatiëntenzijnnaaste(n)tijdenszijnzorgintensieve-enrevalidatietraject.
 • Verzamelenvangegevensvooronderzoekengenererenvanvragenvooronderzoek.
 • Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereafdelingofbinneneenanderspecialisme.
  Profiel

  Jebenteenenthousiasteengemotiveerdeverpleegkundigemétaansluitendestage-ofwerkervaringeneenafgerondembo/hbo-vopleidingendevolgendecompetenties:

 • Jehebteenvriendelijkeopenhouding.
 • Jebentflexibelingesteld,kuntsnelschakelenenbentstressbestendig.
 • Jedurftjekwetsbaaroptestellenenfeedbacktegevenentevragen.
 • Jekuntgoedindividueelwerkenenbentooksterkinteamverband.
 • Jebentiemanddiezichzelfgraagblijftontwikkelen.
 • Jehebtstage-ofwerkervaringin eenziekenhuis.
 • Organisatie

  HetRadboudumceen24-uursLevel1traumacentrummeteenzeergevarieerdpatiëntenaanbod.DaarnaastishetRadboudumcis1vande4traumacentrainNederlandmeteenmobielmedischteam.DeacutekolomvanhetRadboudumcbestaatonderandereuitdeAcuteOpnameAfdeling(AOA),IntensiveCare(IC)endeSpoedeisendeHulp(SEH).

  AcuteOpnameAfdeling
  DeafdelingAOAisbegin2020opgericht.AcutepatiëntenvanInterneGeneeskunde,Reumatologie,Hematologie,MedischeOncologie,NierziektenenLongziektendieongeplandwordenopgenomenverblijvenineersteinstantieopdeAOA.

  DemaximumopnameduuropdeAOAis48uur.GedurendedeopnameopdeAOAwordtdediagnosegesteld,debehandelinggestartofverblijftdepatiëntterobservatie.PatiëntengaanvanafdeAOAnaarhuis,wordenovergeplaatstnaareenafdelingwaarverderebehandelingplaatszalvindenofgaannaareenvervolginstelling.DeAOAheefteencapaciteitvan18bedden.

  IntensiveCare
  OpdeIntensiveCarevanhetRadboudumcwerkjeopeenafdelingmetongeveer300verpleegkundigen.BinnendeICkennenwe5teamsonderleidingvan15teamleidersen3zorgmanagers.DaarnaasthebbenwealseenvandeweinigeninNederlandeenMediumCare.OokmakendeKinderICenhetRadboudumcExpertisecentrumvoorOntwenningvanBeademingdiegespecialiseerdisinhetontwennenvandebeademing,onderdeeluitvandezeafdeling.

  BinnenonzeICwerkenweelkedagopeenprettigeencollegialemanieraanhetdoorlopendverderverbeterenvandeICzorg.Daarbijstaatinallesdepatiëntcentraal,maarzienwehetbetrekkenvandefamiliebijdebehandelingalseenwezenlijkonderdeelvandekwaliteitvanzorg.

  SpoedeisendeHulp
  DeafdelingSEHverzorgttopklinischezorg,onderwijsenonderzoekenisdespininhetwebvandeTraumaregioOost.AlsverpleegkundigeopdeSEHverzorgjedeopvangenbehandelingvanallepatiëntenenhunbegeleiders.Doordegrotediversiteitaanpatiënten,endedaarbijbehorendeverschillendecasuïstiek,werkjenauwsamenmeteenbreedscalaaanzorgprofessionalsindiversespecialismen.Ditmaakthetwerkzeerafwisselendenleerzaam.

  VerpleegkundigeinhetRadboudumc
  InhetRadboudumcwerkenomennabijde2.000 verpleegkundigen.Deverpleegkundigen inhetRadboudumcwerkenverspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra;allesgeorganiseerdrondomdepatiënt. Zokunnenwe de patiënt demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorgbieden.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.

  Arbeidsvoorwaarden
  BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€2.975 en€4.214 (schaal7Mbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Hebjenogvragenoverdezefunctie,neemdancontactopmet LisaLitjens,verpleegkundige.Jekandirecteene-mailsturendoorophaarnaamteklikken.Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘aanmelden’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: