Operatieassistent in opleiding – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

Alsoperatieassistentinopleidingvolgjetheoretischelessenopdeacademie,,ëntcentraalzet,waarbijjeietskuntbetekenenvoordepatië,elkedagjeverdiepenindewerkingvanhetmenselijklichaam,elkedagvoormensenzorgenentochisgeendaghetzelfde.”JeanineMulder,operatieassistentinopleiding 

 UMCUtrechtAcademie 
 
éë

Voordateenpatiëntgeopereerdwordt,zorgjeervoordatindeoperatiekameralleinstrumenten,:instrumenteren,omlopenofassisteren.
 

Kijkeensnaaronzewervingsfilm’Opleidingenoperatieassistentenanesthesiemedewerker’
Profiel
Omalsoperatieassistentinopleidingaandeslagtegaanishetbelangrijkdatjeinstaatbentomintespelenoponverwachtesituaties,

Jehebteen:

 • Havoofvwodiplomametnatuur-enscheikundeinjevakkenpakketof;
 • Mbodiplomaniveau4(gerichtopzorg)metnatuur-enscheikundeindevooropleidingof;
 • Hbodiploma.
 • Organisatie
  DeRadboudumcHealthAcademy  iséénonderwijsinstituutmet(praktijk)ééninstituutmetelkaarincontactkomenenvanuitééngedachtewordenopgeleid.

  Jekomttewerkenineen  academischeOK  dietoonaangevendwilzijninNederlandenEuropa. ’nallenhardomtoonaangevendtezijnenteblijveninNederland.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis::zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,:zorg,,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
    september2025. Jestartmeteen’beroepsvoorbereidendeperiode’van4maandenenkrijgtdaneenleerovereenkomstmeteenmaandelijksevergoedingvan€450,00(zakgeldregeling).

  Alsjedezeperiodegoedafrondtgajemeteenleer-/(artikel2.4.4.)

  Benjeverpleegkundigeofhebjeeenzorggerelateerdevooropleidingenhebminimaal2jaarwerkervaringalsgediplomeerdzorgprofessional?Dankanjeinaanmerkingkomenvooreentoelage. 

  ,,:

 • :viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 •  40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privé(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.6wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.Een tegemoetkominginjereiskosten.
  Opmerkingenencontactinformatie
  Benieuwdofdezefunctiebijjepast?OfhoehetisombijhetRadboudumctewerken?Maildanjevraagnaar .Voorsolliciterengebruikdeknop‘solliciteer’.Kijk hier voormeerinformatieoverdeopleiding.

  Naasthetuploadenvanjecvensollicitatiebriefisookhetuploadenvaneenscanvanjediploma’sencijferlijstenvanálle,stuurdandemeestrecentecijferlijstmee.

  , naasthetassessment,bijdeselectie. Zonderdezedocumentenkunnenwejesollicitatiehelaasnietinbehandelingnemen.

  Aanvullingleerlingensalarisvoorzorgmedewerkers  

  Benjealgediplomeerdenervarenzorgmedewerkerenwordjetoegelatentotdeopleiding,;erisdusgeensprakevanperiodiekeverhogingen. 

  Decompensatieisgemaximeerdtotschaal9M, nuineenhogereschaalzit,bijvoorbeeldinschaal10,danwordjetotschaal9M.0gecompenseerd.

  Decompensatiewordtuitbetaalddoormiddelvaneenmobiliteitstoelageopgrondvanartikel4.94CAOumc.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: