Orthodontisten in opleiding – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

WiljijjeverderspecialiserenindeOrthodontie?1april2025

DesectieOrthodontieenCraniofacialeBiologieiseeninternationaalgeorië,’Valuebasedorthodonticandcraniofacialcare’.DesectielevertookeenbijdrageaanhetonderwijsaanstudentenTandheelkunde.
Profiel

Organisatie
DeSpecialistenopleidingOrthodontieisonderdeelvandesectieOrthodontieenCraniofacialeAfwijkingendieweeronderdeelisvandeafdelingTandheelkunde.Despecialistenopleidingbestaatuitdeopleider,deplaatsvervangendopleider,eenaantalorthodontistenaldanniettevenssupervisoren,eenaantalonderzoekersenstafleden,,,onderwijsofonderzoek.

HetRadboudumc
Onzemissieis::zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,:zorg,,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.

 
Arbeidsvoorwaarden
,,:

 • Eenbrutomaandsalaris tussen€3.493en€5.504 (schaal10)bijeenfulltimedienstverband(36uurperweek). Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen,indienvantoepassingopdefunctie,eenonregelmatigheidstoelagevan 47%tot72%.
 • :40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum.healthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan. bedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachalsjeeeningrijpendegebeurtenismeemaaktfinancieelgunstigminderwerkenviaeengeneratieregelingalsjedeAOW-leeftijdnadert.Ondersteuningineengoedewerk-privé ‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’).Activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Pensioenopbouwbijhet %vandepensioenpremie.
 • Kortingopdeaanvullendepakkettenvantweecollectievezorgverzekeringenénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten viaonskeuzemodelarbeidsvoorwaardeneneenthuiswerkvergoedingvan€2,35 perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Benieuwdofdezefunctiebijjepast?OfhoehetisombijhetRadboudumctewerken?MaildanmetJacquelineVerhoeven,coöopleidingswebsite.Voorsolliciterengebruikdeknop‘solliciteer’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: