Promovendus ‘Neuroinflammation in IBD: treat the gut as well as the brain?’ – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

Neuroinflammatieiseeninflammatoireresponsvandehersenenofhetmyelum,,aangeziendehersenentotvoorkortwerdengezienals’immune-privileged’:(MRI)inInflammatoryBowelDisease(IBD).BenjijdePhD-studentdiewijzoekenvoorditonderzoek?Wemakengraagkennismetje!

ëntenmetIBDheeftechterooklastvanneurologischesymptomen,zoalschronischevermoeidheidenconcentratiestoornissen,

OnzehypotheseisdatIBDzichnietalleenprimairbeperkttothetdarmstelsel,,

Hetpromotieonderzoekzalbestaanuit(1)eenliteratuuronderzoeknaarneuroinflammatieinsystemischeinflammatoireaandoeningen(waaronderIBD);(2)eenklinischepilotstudiewaarinweopzoekgaannaarneuroinflammatiemeteen7tesla(7T)MRI-scannerinpatiëntenmetIBDengezondevrijwilligers;en(3)

Voorde7TMRI-scansmoetenwegebruikmakenvandescannersinUtrechtenEssen,Duitsland;ditkan-zekerwanneerdeklinischestudieslopen-leidentotaanzienlijke(vergoedde)reistijd,waardoorhetbezitvaneenautohandigis(maargeenmust).

Takenenverantwoordelijkheden

 • Gedegenliteratuuronderzoekopzettenenanalyserenvandegevondenpublicatiesoppassendewijze.
 • Eenklinischwetenschappelijkonderzoekontwerpenenuitvoeren,inclusiefhetschrijvenvaneenMETC-protocol,includerenvanpatiënten,en(meehelpenmet)MRI-scansmaken.
 • Onderzoeksgegevens(waaronderMRI-scandata)analyserenendezepresentereninwetenschappelijkepublicatiesenopwetenschappelijkebijeenkomsten.
 • Samenwerkenmeteengevarieerdteamwaaronderclinici,MR-fysici,engineersenlaboranten.
 • Hetprojectvoltooienmeteenwetenschappelijkproefschrift.
 • Profiel
  OnzenieuwepromovendusheefteenafgerondeopleidingophetgebiedvanGeneeskunde,TechnischeGeneeskunde,,,aangezienMRI-endedaarbijbehorendedata-analyse,ënten,iseveneenseenpre.

  Daarnaastherkenjejezelfinonderstaandprofiel:

 • Communicatiefvaardigenwiltbijdragenaaneenjong,ambitieusteam.
 • Instaatomjetijdenshetprojectteontwikkelentoteenzelfstandigonderzoeker.
 • Instaatombachelor-enmasterstudententebegeleidentijdenshetproject.
 • Eenzelfstandigeengoedgestructureerdewerkstijl.
 • Instaatominhogemateinitiatieftetonen.
 • Eensterkemotivatieomteslageninhetwetenschappelijkonderzoek.
 • JehebtnaastNederlandse,ookuitstekendeEngelseschrijf-enpresentatievaardigheden.
 • Affiniteitmetmedischebeeldvormendetechnieken.
 • Affiniteitmetdataanalyseren(bijvoorbeeldMatlab).
 • Organisatie
  DeafdelingMedischeBeeldvormingvanhetRadboudumcrichtzichopdedrieacademischekerntakenonderzoek,(anatomie,radiologieennucleairegeneeskunde),,waarbijdevertaalslagnaarklinischetoepassingendieindedagelijkseroutinekunnenwordengebruikt,eegroterolinneemt.

  DeaangebodenPhD-positiebinnendeonderzoeksgroep’Neuroinflammation’valtbinnenhetradiologischonderzoek,enspecifiekhetMRI-gerelateerdeonderzoekwaarbinnen15-20enthousiasteonderzoekers,bestaandeuit(master)studenten,PhD-studenten,postdocsenenkeleprofessorendieelkedaghunsteentjebijdragen,

  Deonderzoeksgroep’Neuroinflammation’iseenkleine,,,iserveelmogelijkophetgebiedvanstudies:veeldingenzijnnognietonderzochtenduspotentieelinteressant!

  HetRadboudumc
  WelkombijhetRadboudumc,,duurzaamheidenbetekenisvollezorg,diewebereikendooronzediepgaandekennisvanziektemechanismen,klinischewetenschap,volksgezondheidsonderzoek,

  BijhetRadboudumcbiedteenuitgebreidscalaaanonderzoeksprogramma’,,onderwijsenonderzoekinsamenwerkingmetonzepatiëntenomervoortezorgendatonzeonderzoeksprogramma’ëren. 
  Arbeidsvoorwaarden
  Hetpromotietrajectzalgedurendeeentijdsbestekvan3jaarplaatsvindeninvoltijd;deeltijd(28,8uur)behoortinoverlegooktotdemogelijkheden. ,,:

 • :tussende€3.493en€5.504(fulltime).Vooroverigestudierichtingengeldtinschalinginschaal10A:bijaanvraagvanhetdienstverbandstartjijinschaal10A,stap0(€3.017opbasisvaneenfulltimedienstverband).Inmaximaal4jaartijdgroeijedoornaarschaal10A,stap3(€3.824opbasisvaneenfulltimedienstverband).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringenindienvantoepassingopdefunctie, 47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • :40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum.healthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan. bedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachalsjeeeningrijpendegebeurtenismeemaaktfinancieelgunstigminderwerkenviaeengeneratieregelingalsjedeAOW-leeftijdnadert.Ondersteuningineengoedewerk-privé ‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’).Activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Pensioenopbouwbijhet %vandepensioenpremie.
 • Kortingopdeaanvullendepakkettenvantweecollectievezorgverzekeringenénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten viaonskeuzemodelarbeidsvoorwaardeneneenthuiswerkvergoedingvan€2,35 perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Benieuwdofdezefunctiebijjepast?OfhoehetisombijhetRadboudumctewerken?Bel,WhatsappofmaildanmetAnjavanderKolk,‘solliciteer’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: