Recovery verpleegkundige in opleiding – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

’smeeindedagelijkspraktijk,

TijdensdeopleidingmaakjekennismetdeverschillendelocatiesdiewebinnenhetRadboudumchebben,metdeaandachtsgebiedendiewekennenenmetdediversepatiëëntenopeenergkwetsbaarmomentinhunleven;ëntenkunnendanangstigofgedesoriëëntenvanverschillendeleeftijden(ookkinderen),

Jebereidtpatiëëë,zorgjevoordena-beademingenalsdepatiëntdaaraantoeis,draagjedezeoveraaneenverpleegafdelingofaandeMediumCare/IntensiveCare.

Omdatweeenacademischeafdelingeneenlevel-1traumacentrumzijn,hebjeregelmatigtemakenmetuitzonderlijkesituatiesen/,,scholingenwedelenactiefonderlingkennisindedagelijksepraktijkaanhetbed.

Bovendienzijnwedoorlopendbetrokkenbijwetenschappelijkonderzoek,waaraanjeookalsverpleegkundigekanbijdragen.

Almetaleenafwisselende,bredeenleerzamefunctiewaarinjeinkortetijdveelvoordepatiëntbetekent.

ZiejijdeopleidingtotrecoveryverpleegkundigeopdeRecoveryvanhetRadboudumchelemaalzitten?Wemakengraagopkortetermijnkennismetje!

Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereafdelingofbinneneenanderspecialisme.
Profiel
Ambitieuze,flexibeleverpleegkundigendiedesituatievaneenpatië:jehoudtvandezeafwisselingenjevindtbrederecovery-zorgjuistinteressant.

Ookbenjeflexibelinhetcontactmetpatiëëëntgoedinschattenenjemaaktsnelpersoonlijkcontactmetdepatiënt(endenaasten).Jebentcommunicatiefsterkenkuntgoedinspelenopdespecifiekebehoeftevanpatiënten.

Verderishetvoorjouvanzelfsprekendomdooropleiding,scholingendoortelerenvancollega’,wantjewiltjezelfblijvenontwikkelen. 

’snodighebtenstajezélfvoorjecollega’!

Ookherkenjejezelfinde Radboudmaniervanwerken.
Organisatie
DeafdelingRecoveryisonderdeelvandeafdeling Operatiekamers ,derecovery,DePACU(PostAnesthesiaCareUnit),dekinderrecovery,derecoveryvandechirurgischedagbehandeling(CBD)

Metruim50gedrevenverpleegkundigenensamenmetdeartsenvanverschillendespecialismen,deanesthesistenenchirurgenleverenwedebestepersoonsgerichtezorgaanonzepatië,waarincollega’selkaaralsvanzelfsprekendhelpen,veelkennismetelkaardelenenwaarmeeweookbuitenwerktijdregelmatigleukedingendoen. 

Demeestepatiëntenliggenkort(1tot2uur)ëëë

Benjijeengediplomeerdverpleegkundigemetziekenhuiservaringdiealtijdklaarstaatvoordepatiënténvoorcollega’s?MaakdansnelkennismetdeafdelingRecoveryvanhetRadboudumcenstartinonzeopleiding!

VerpleegkundigeinhetRadboudumc
Bijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’ënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

HetRadboudumc
Onzemissieis::zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,:zorg,,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
Arbeidsvoorwaarden
Jebegintmet2maandenvoorwerken,omvervolgens (18maanden),indiengewenst,mindergaanwerken,meteenminimumvan24uurperweek.

,zaldit directovergaanineenonbepaaldetijdcontract.

,,:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€3.574 en€4.482 (schaal8aMbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • :viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • 40%kortingopeensportabonnementvanhetRadboudSportcentruménhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar. 
 • Ondersteuningineengoedewerk-privé(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Voor alleaanvullendevragenoverde functiekunjecontactopnemenmetHelgavandenBroek,operationeelmanagerrecovery. Wiljemeerinformatieoverdeafdeling?Klikdanopdeze link! Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘solliciteer’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: