Senior communicatieadviseur – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

Loopjijwarmvoordewetenschap?Enweetjijhoejeeendoelgroepéchtgoedbereikt?

: tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.

Alscommunicatieadviseurondersteunjehenhierin,,zoalsjongeren,inaanrakingmetwetenschap?Opwelkemaniertrekkenweonderzoekstalentenhetbesteaan?Hoebouwenenonderhoudenweinterneengoedgeïnformeerdeonderzoekscommunity?Enhoezorgenwedatveranderingensoepelverlopeneneventueleaarzelingwordtweggenomen? Indezevideo vertellenweergraagmeerover.

Jouwkerntakenalsseniorcommunicatieadviseurzijnhet:

 • opstellenvancommunicatieplannenen-adviezen,metfocusopzowelin-alsextern.
 • uitvoerenvandezeplanneninsamenwerkingmetcollega’svanandereexpertises.
 • adviserenencoachenvancollega’sbinnenhetonderzoeksinstituutophetgebiedvancommunicatie.
 • profilerenvanhetonderzoekvanhetRadboudumc,innauwesamenwerkingmetdewetenschapsvoorlichters(diezichrichtenophetnaarbuitenbrengenvandeonderzoeksresultatenrichtingdemedia).
 • ,’senuniversiteiten,maarookaanthema’salsAI,
  Profiel
  ,,somspolitieke,complexeorganisatie.

  Verder:

 • Hebjeeenhbo-ofwo-werk-en-denkniveau,meteendiplomaindecommunicatie.
 • Hebjeminimaal5jaarindecommunicatiegewerkt,waarvanminstens2jaarineenstrategischerol.
 • SpreekenschrijfjegoedNederlandsenEngels.
 • Organisatie
  ’n30collega’swerkenweaanhetuitdragenvandevisie,missieenstrategievanhetRadboudumc,internenextern.

  Deafdelingkent3teams:teamAdvies,’suitdeandereteamsdiezichfocussenopwetenschap;dewetenschapsvoorlichters(teamNieuws)endecontentmanageronline(teamMiddelenenContent).QualocatiewerkjezowelbijdeafdelingCommunicatiealsbijhetonderzoeksinstituut.Hybridewerkenisdebasis,waarbijweminimaaldehelftvandeweekfysiekaanwezigzijnomonzecollega’steontmoeten.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis::zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,:zorg,,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  ,,:

 • Eenbrutomaandsalaris tussen€4.678en€6.402 (schaal11)bijeenfulltimedienstverband(36uurperweek). Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen,indienvantoepassingopdefunctie,eenonregelmatigheidstoelagevan 47%tot72%.
 • :40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum.healthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan. bedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachalsjeeeningrijpendegebeurtenismeemaaktfinancieelgunstigminderwerkenviaeengeneratieregelingalsjedeAOW-leeftijdnadert.Ondersteuningineengoedewerk-privé ‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’).Activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Pensioenopbouwbijhet %vandepensioenpremie.
 • Kortingopdeaanvullendepakkettenvantweecollectievezorgverzekeringenénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten viaonskeuzemodelarbeidsvoorwaardeneneenthuiswerkvergoedingvan€2,35 perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Benieuwdofdezefunctiebijjepast?OfhoehetisombijhetRadboudumctewerken?Bel,WhatsappofmaildanmetViolaPeulen,hoofdcorporatecommunicatie, ‘solliciteer’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: