Student FLEX – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

Inelkziekenhuiszijnerpiekeninhetwerkaanbod.Bijvoorbeeldvanwegekortlopendeprojecten,omdatcollega’smetvakantiezijn,tervervangingvanziekteofzwangerschapsverlofofdoordrukte.Opzulkemomentenhebbenwecollega’snodigdieflexibelinzetbaarzijnengraagsnelaandeslagwillen.AlsstudentkanjebijFLEXopverschillendeafdelingeninondersteunendefunctiesaandeslag.Denkbijvoorbeeldaanopdrachtenalssecretarieelmedewerker,projectondersteunerofontvangstmedewerker.
 
Profiel
Jebentstudentenopzoeknaareen baannaastjestudieofgedurendejetussenjaar.Jebent tijdenskantoortijdenflexibelinzetbaarvoorminimaal16 uurperweek,doordatjebijvoorbeeldineentussenjaarzit,weinigcontacturenhebtopjestudieofmomenteelweinigvakkenvolgt. Jehebtalwerkervaringen/ofextracurriculaireactiviteitenopjecv staan. Jewerktzelfstandigenaccuraat.Jebentinstaat inkortetijdwerkwijzenenproceduresjeeigentemaken. Hetgevenenontvangenvanconstructievefeedbackopwerkzaamhedeneneenopenenproactievehoudingisvoorjouvanzelfsprekend. Jebentmetjouwpersoonlijkheid,achtergrondenhoudingeendiversetoevoegingaandegroepFLEXmedewerkersinhetRadboudumc.
Organisatie
FLEX isdeafdelingbinnenhetRadboudumcdieverantwoordelijkisvoordeflexibeleschilvandiverseafdelingen.AlsFLEX’erbenjegewoonindienstbijhetRadboudumc.Meteenteamvanconsulentenzorgenwijervoordatdejuistemensen,metdejuistekwalificatiesinvullinggevenaandepersonelehulpvraagvandeafdelingen.Ditkangaanomadhocinvullingtervervangingvanziekte,maarookomopdrachtenvooreenlangereperiode.

HetRadboudumc
Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
Arbeidsvoorwaarden
AlsstudentFLEXbenjerechtstreeksindienstbijhetRadboudumc. BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zohebbenweeigensportvoorzieningenéneenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.Enmaakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Herkenjejezelf inditprofielenspreektwerkenbijFLEXvanhetRadboudumcjeaan?Danontvangenwegraagjesollicitatie!Klikhiervooropdeknop’solliciteer’.Sollicitatiespere-mailnemenwenietinbehandeling. 

  Hebjenogvragenoverdezefunctie,overflexibelwerkenofoverhetRadboudumcalswerkgever?NeemdanvoorinhoudelijkevragencontactopmetdeconsulentenvanTeamFLEX ofvia(024)3610303.Hebjeeenanderevraag?Bekijkdanonzepagina veelgesteldevragen. Wijmakengraagkennismetje!

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: