Technisch beheerder Netwerk Connectivity – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

AlstechnischbeheerderNetwerkConnectivitybenjeverantwoordelijkvoorhetbeherenencontinuverbeterenvanonsnetwerkdatbestaatuit55.000outlets,!

EengoeddraaiendInformatieManagement(IM)isvanvitaalbelangvoordepatiëntenzorg,maarookvoorresearch&onderwijs 

TeamInfrastructuurisverantwoordelijkvoorhetbeheerenoperatievandevolledigetechnischebackend. Hetteambeheert,,,3.800WIFIaccesspointsen20.000actievenetwerkinterfacesperdag,servicenweelkedag10.000gelijktijdigeWIFIclientdevices. Hetbetrefteencomplexeinfrastructuurdie24uurperdag,7dagenperweek,’svanteamNetwerkConnectivityvooreenstabieleenveiligetechnischeomgeving. 

Degrootteencomplexiteitvanonzeorganisatiegeeftjoudemogelijkheidomveelaspectenvanhetnetwerkbeheerzelfstandiguittevoeren. WewerkenoponzeafdelingconformAgile, hetNetwerkConnectivityScrumteamdatzichprimairbezighoudtmetbeherenvandenetwerkcomponentenzoalsaccess-,distributie-,core-,endatacenterswitches. BijhetimplementerenvanchangeshebjecontactmetjedirecteITcollega’s,maarookregelmatigmetdecollega’svandeafdelingeninhetziekenhuis.
Profiel
Samenwerken,,creatiefengemotiveerdomeenbijdrageteleverenaanhetondersteunenvanalleprocesseninhetRadboudumc.

Verderherkenjejezelfinonderstaandprofiel:

 • Hbowerk-endenkniveau.
 • Kennisvanmethodesentechniekenomprocessenteverbeteren.
 • Uitstekendelees-,spreek-enschrijfvaardigheidindeNederlandseenEngelsetaal.
 • Bereidomaanbeschikbaarheidsdienstdeeltenemenenwerkzaamhedenbuiten”kantooruren”uittevoeren. 
 • Inhoudelijkeervaringmet enkennisvan Ciscowireless,routingenswitching(CCNA).
 • Bijvoorkeurhebjeervaringmetenkennisvan:

 • Checkpointfirewallsensecuritytechnologiëninhetalgemeen.
 • CiscoISE/NAC/TACACS.
 • InfobloxDHCP&DNS.
 • Solarwinds,iTracsenCiscoCatalystCentre.
 • DevOps/Topdesk.
 • Organisatie
  BijInformatieManagementwerkenwesamenaannogbetereICTindezorgé,hetonderzoekenonderwijs.E-Healthis’hot.’InformatieManagementwilvooroplopeninhetrealiserenvaneeneffectieveenveiligeICT-omgevingvoorzowelpatiëntenalscollega”stateoftheart’ICT-oplossingenmoetenleverenaanonderzoekenvoorinnovatie,,samenmetbetrokkenencreatievecollega’s,échteenbijdrageleverenaaneenbeteremaatschappij.

  Onzemensenwetenwatervanzewordtverwachtenhebbendewilendedurfomhierinvullingaantegevenbinnenhetteamentochmetruimtevoorindividuelecreativiteit.

  Teaminfrastructuur
  ‘svanhetNetwerkConnectivityteamdraagjezorgvoorhetbeheer-,deoptimalisatie-endevernieuwingenvandenetwerkcomponentenbinnenonzekritischeITomgevingen.

  TeamNetwerkConnectivitybiedteenopenencollegialeomgevingwaarindekrachtvanhetteamvelemalensterkerisdandievandeafzonderlijkeleden. Samenwerken,enzoekendeverbindingmetandereteams.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis::zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,:zorg,,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  ,,:

 • Eenbrutomaandsalaris tussen€3.655 en €5.010 (schaal9)bijeenfulltimedienstverband(36uurperweek). Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen,indienvantoepassingopdefunctie,eenonregelmatigheidstoelagevan 47%tot72%.
 • :40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum.healthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan. bedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachalsjeeeningrijpendegebeurtenismeemaaktfinancieelgunstigminderwerkenviaeengeneratieregelingalsjedeAOW-leeftijdnadert.Ondersteuningineengoedewerk-privé ‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’).Activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Pensioenopbouwbijhet %vandepensioenpremie.
 • Kortingopdeaanvullendepakkettenvantweecollectievezorgverzekeringenénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten viaonskeuzemodelarbeidsvoorwaardeneneenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Benieuwdofdezefunctiebijjepast?OfhoehetisombijhetRadboudumctewerken?MaildanmetMarkReijnders,‘solliciteer’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: