Waarnemer Nucleair Geneeskundige / Nucleair Radioloog – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

BinnendeafdelingBeeldvormingenmeerspecifiekdesectieNucleaireGeneeskundezijnweopzoeknaareenenthousiastewaarnemernucleairgeneeskundige/! 

’s,2SPECT/CT’(bij)schildklierecho’’ers,,ontwikkelenentoepassenvannieuwetracersvooroncologische,(RTM),gehuisvestopdecampus.

Daarnaastvervullenweeenvooruitstrevenderolbijhetverbeteren,ontwikkelenen/oftoepassenvannucleaireoncologischetherapieë,zowelklinischalsvoorresearch,waaronderI-131enLu-177PSMAtherapieënenleverembolisaties(Ho-166/Y-90).Eriseenvolwaardigeresearchinfrastructuurmetuitgebreidepreklinischemogelijkheden(faciliteitenvoorcel,weefseleneenuitgebreidpreklinischimagingcentrumPRIMEvoordierexperimenteelonderzoek)eneensterkeklinischeondersteuningsgroepmetdoktersassistenten,dataanalistenenprojectmanagers.
Profiel
Wijzijnopzoeknaareenenthousiasteallroundnucleairgeneeskundige/nucleairradioloog. Doorjouwsterkecommunicatievevaardighedenenvermogenomeffectiefsamentewerkenbinnenmultidisciplinaireteams,benjeinstaatomcomplexecasussenteanalyserenenoplossingentevindendiezoweltechnologischgeavanceerdalspatiëntgerichtzijn.

Jouwdoelisnietalleenomnauwkeurigediagnosestestelleneneffectievebehandelingenuittevoeren,maarookomeenondersteunendeenempathischeomgevingtebiedenvoorpatiëntenenhunfamilies.
 
Organisatie
DeafdelingBeeldvormingverzorgthetbeeldvormendonderzoek,beeldgeleideinterventies,,envoorenkelespeerpuntenvervullenwederolvanregionaalexpertisecentrum. Wijzijnpartnersvoordiverseklinischeafdelingenenzijnonderdeelvandezorgketensalsconsulentvoor,tijdensennahetdiagnostischonderzoekentredenopalsmede-behandelarenvoorendocrieneenurologischetumoren.

DeafdelingBeeldvormingvanhetRadboudumc(waardesectieNucleaireGeneeskundedeelvanuitmaakt)staatopnummervieropdewereldwijderanglijstvanUSNews& 

HetRadboudumc
Onzemissieis::zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,:zorg,,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
Arbeidsvoorwaarden
,,:

 • Eenbrutomaandsalaris tussen€9.534 en €13.767 (schaalUMS)bijeenfulltimedienstverband(36uurperweek). Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen,indienvantoepassingopdefunctie,eenonregelmatigheidstoelagevan 47%tot72%.
 • :40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum.healthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan. bedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachalsjeeeningrijpendegebeurtenismeemaaktfinancieelgunstigminderwerkenviaeengeneratieregelingalsjedeAOW-leeftijdnadert.Ondersteuningineengoedewerk-privé ‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’).Activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Pensioenopbouwbijhet %vandepensioenpremie.
 • Kortingopdeaanvullendepakkettenvantweecollectievezorgverzekeringenénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten viaonskeuzemodelarbeidsvoorwaardeneneenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • .
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Benieuwdofdezefunctiebijjepast?OfhoehetisombijhetRadboudumctewerken?BelofmaildanmetJurgenFütterer,interventieradioloogvia(024)‘solliciteer’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: