ANIOS cardiologie / Basisarts acute zorg – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

BijdeafdelingCardiologievanhetRadboudumczijnwijperdirectopzoeknaararts-assistenten-niet-in-opleiding(ANIOS)!
 
AlsANIOS/basisartsgeefjesamenmethetteamopenthousiastewijzevormaanhetzorgprocesbinnendeklinischepatië,maarooksamenmetdecollega’s,ëntentebehandelen.

DezewerkplekbiedtdaarnaasteenuitstekendevoorbereidingopdevervolgopleidingCardiologie,maarisookeenleerzamewerkervaringvoorartsendiezichwillenverdiepenvoordatzebijvoorbeeldspoedeisendehulparts,ziekenhuisartsofeenanderemedischspecialistwillenworden,

Wijbiedenje: 

 • Eenuitdagendewerkomgeving,dievolopinontwikkelingisenwaarveelruimteisvoorpersoonlijkegroei.
 • Eendynamischefunctiemetveelverantwoordelijkheidenvrijheidtothetnemenvaneigeninitiatief.
 • Eenveiligleerklimaatwaarinjewordtgeïnspireerddoorenthousiastevakspecialisten.
 • ,maarookvananderespecialismenzoalsbijvoorbeeldanesthesiologie,internegeneeskunde,spoedeisendehulpenlongziekten.
  Profiel
  Jebenteenenthousiastegemotiveerdebasisarts,ë,zelfstandigeenkritischebasisartsmeteenpatië,alsbijhetuitvoerenvanzelfstandigetaken.

  Bovendienwerkjemetpatiëntenencollega’;collega’senpatiëntenvoelenzichophungemakbijjou.
  Organisatie
  DeafdelingCardiologie :

  • Acuutcoronairsyndroom(hartinfarct)encardialebeeldvorming.
  • Ritme-engeleidingsstoornissen.
  • Percutanehartklepimplantaties.
  • Genetica.
  • Congenitalecardiologie.
  • ANOCA(patiëntenmetanginamaarzonderobstructievecoronairehartziekte).

  BinnendeafdelingCardiologieschenkenweonzeaandachtaan:

 • Depatiëntalspartner.
 • Regionalesamenwerkingennetwerkzorg.
 • Onderwijs-enopleidingsactiviteiten.
 • Wetenschappelijkonderzoek.
 • Activiteitenophetgebiedvankwaliteitenveiligheid.
 • DeafdelingCardiologiemaaktonderdeeluitvanhetRadboudumcHartenVaatcentrumenstaatvoordebeste,persoonsgerichteeninnovatievecardiologischeenvasculairezorgvoordehart-envaatpatiëéó,willenwedebestpassendezorgbieden,ënteenpartner:,onderzoekenonderwijs,elkedagwillenwebeterbegrijpenhoeziektesontstaan,hoewezekunnenvoorkomen,,wijstrevennaarsignificantimpactonhealthcare:samenmeténvoordepatiënt.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis::zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,:zorg,,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  DeduurvandeaanstellingvooreenANIOSisinprincipe1jaar,

   ,,:

 • Eenbrutomaandsalarisinschaal11Atussende€4.354 en€5.997 (fulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • :40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum.healthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan. bedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachalsjeeeningrijpendegebeurtenismeemaaktfinancieelgunstigminderwerkenviaeengeneratieregelingalsjedeAOW-leeftijdnadert.Ondersteuningineengoedewerk-privé ‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’).Activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Pensioenopbouwbijhet %vandepensioenpremie.
 • Kortingopdeaanvullendepakkettenvantweecollectievezorgverzekeringenénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten viaonskeuzemodelarbeidsvoorwaardeneneenthuiswerkvergoedingvan€2,35 perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Benieuwdofdezefunctiebijjepast?OfhoehetisombijhetRadboudumctewerken?Maildanmet ,plaatsvervangendopleider/cardioloog/ofmet ,cardioloog/opleider. Voorsolliciterengebruikdeknop‘solliciteerdirect’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: