Endoscopieverpleegkundige – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

Alsendoscopieverpleegkundigebenjijeenbelangrijkeschakelinhetbegeleidenvanpatiëntendieverschillendeonderzoekenmoetenondergaan,variërendvanLongziektentotMaagDarmenLever.Jouwrolisvanonschatbarewaarde,nietalleenindevoorbereiding,maarookgedurendedehelescopie.Jebentdesteunpilaarvoordepatiënt,waarbijjouwgoedebegeleidingeenessentieelverschilkanmaken.

Jeassisteertnietalleendearts,maarsteuntookdepatiënttijdenshetmogelijkspannendeendoscopischeonderzoekofdebehandeling.Jouwempathischehoudingenprofessioneleaanpakhelpendepatiëntopzijngemaktestellen.Hetsuccesvandebehandelingkanmedeafhangenvanjouwinzetenbekwaamheid.

Inonshechteteam,bestaandeuitmeerdan25collega’s,heersteenpositieveengedrevensfeer.Als(endoscopie)verpleegkundigekomjetewerkenbinnenhetEndoscopiecentrum,hetkloppendehartvandeafdelingMaag-,Darm-enLeverziekten(MDL)vanhetRadboudumc.HierwerkjenietalleenvoorMDL,maarookvoorLongziekten,KindergeneeskundeenHeelkunde.Inditmultidisciplinaireteamdraagjegezamenlijkdeverantwoordelijkheidvoorhetleverenvandebestezorgaanonzepatiënten.

Inacutesituatieskanhetvoorkomendatereenonderzoekofbehandelingmoetwordenuitgevoerd,daaromhebjeongeveervierkeerpermaandeenbereikbaarheidsdienst.Maandagtotenmetvrijdagzijnjewerktijdentussen8:00en17:00uur. 

Benjijeenenthousiasteenleergierigeverpleegkundigediedeambitieheeftomzichtespecialiserentotendoscopieverpleegkundige?Ofbenjealopgeleidindezespecialiteit?Dannodigenwejevanharteuitomonsteamtekomenversterken.Jouwtoewijdingenexpertisezijnbijonsvanonschatbarewaarde.

Profiel
Jebeschiktoverhetdiplomambo-vofhbo-v,mogelijkaangevuldmetdeopleidingtotendoscopieverpleegkundigeofalsjegeenopleidingtotendoscopieverpleegkundigehebtafgeronddanbenjebereiddezetevolgen.Jebeschiktovergoedecommunicatievevaardigheden,jebentflexibel,jekuntgoedsamenwerkenenjebentstressbestendig.Daarnaastbenjeproactiefinjeoptreden,jestreeftaltijdnaardehoogstekwaliteitinpersoonsgerichtezorgenjewiltdagelijksechthetverschilmakenvoordepatiënt.
Organisatie
WerkenbijhetEndoscopiecentrum betekentwerkenineenomgevingdiecontinuinbewegingis,waarmetveelambitiewordtgewerktaanhet endoscopiecentrumvandetoekomstenwaarjealsverpleegkundigealleruimtekrijgtomjezelfteblijvenontwikkeleninjevak.Jewerktbovendienbinneneenafdelingwaarweopeenprettigemaniermetelkaarsamenwerkenenwaarweconstructievefeedbackopelkaarsfunctionerenenopencommunicatiestimuleren.

Jewerktmetongeveer200collega’sbinnendeambitieuzeafdelingMaag-,Darm-enLeverziekten (MDL)vanhetRadboudumc.DeafdelingisinOost-Nederlandeensupraregionaalreferentiecentrumvoorpatiëntenmetgecompliceerdeaandoeningenvandetractusdigestivus.Daarinwillenwesteedsbeterworden.Onzeafdelingbestaatuiteenklinischeverpleegafdelingsamenmetoncologischechirurgie,eenpolikliniek,eenendoscopiecentrum,eentrialbureaueneenlaboratoriumvoortranslationeelonderzoek.DaarnaastbehoortdeafdelingdiëtetiektotdeafdelingMDL.

Onzespeerpuntenzijnzorgvoorpatiëntenmetkankervanhetmaagdarmkanaal,ontstekingsziektenvandedarm,darmfalen,advancedendoscopyenleverziekten.WezijneenechteacademischeMDL-afdeling.Weonderscheidenonsdoorsynergietussendebestepersoonsgerichtezorg,onderwijs,opleidingenhoogwaardigonderzoek.Webeschikkenoverinnovatievetechniekenwaarmeeweonzepatiëntenbehandelenvolgensdenieuwsteinzichten.Hiermeekunnenwepatiëntendieergensandersuitbehandeldzijnvaaktochnogperspectiefbieden.

VerpleegkundigeinhetRadboudumc
InhetRadboudumcwerkenomennabijde2.000 verpleegkundigen.Deverpleegkundigen inhetRadboudumcwerkenverspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra;allesgeorganiseerdrondomdepatiënt. Zokunnenwe de patiënt demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorgbieden.

HetRadboudumc
Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
Arbeidsvoorwaarden
Alseenendoscopieverpleegkundigemeteenafgerondeopleidingwordjeingeschaaldinschaal8aM.Wanneerjeendoscopieopleidingnogniethebtafgerondwordjeinschaaldinschaal7M.Samenmetjoumakenweeenontwikkeltrajectnaardefunctievanendoscopieverpleegkundigeendedaarbijhorendeinschaling.

BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zohebbenweeigensportvoorzieningenéneenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.Enmaakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Benieuwdofdezefunctiebijjepast?OfhoehetisombijhetRadboudumctewerken?BeldanmetMartienBarten,zorgmanager,via0650092647.Voorsolliciterengebruikdeknop‘solliciteer’.

  WiljeeerstzelfervarenhoehetisomtewerkenbijhetEndoscopiecentrumenbijhetRadboudumc?Datkomtgoeduitwanteenochtendofdagbijonsmeelopen,isonderdeelvandeselectieprocedure.Zokunnenwealvastkennismakenenwordjeindegelegenheidgestelddeafdelingbetertelerenkennen.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: