FLEX verpleegkundige – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

AlsFLEXverpleegkundigewerkjeviahetFLEXbureauinvastdienstverbandvoorverschillendeafdelingenbinnenhetRadboudumc.Ditkanvooreenlange,maarookvooreenkorteperiodezijn.Meteenopmaatgemaaktinwerktrajectleidenwejouoptoteenallroundverpleegkundige.Hiernahebjedemogelijkheidomzelftekiezenopwelkedagenendienstenjegaatwerken.Jehebtdusgripopjeeigenrooster,waardoorhetwerkengoedtecombinerenismetanderebezigheden.

WerkenalsFLEXverpleegkundigeisergafwisselend.Jemaaktsteedskennismetnieuweafdelingen,specialismenencollega’s.Démanieromjezelfzowelvakinhoudelijkalspersoonlijkteontwikkelen.Jekomtinaanrakingmetcomplexeenuitzonderlijkeaandoeningenenlevertzorgaanpatiëntendievaakalleenineenacademischesettingbehandeldkunnenworden.Ditbetekentdatjediverseverpleegtechnischehandelingenverrichtenelkedagkennismaaktmetnieuwefacettenvanhetverpleegkundigvakgebied.Daarbijwerkjesamenmetervarenverpleegkundigenenartsendiejoudespecialistischehandelingenuitleggenengraaghunkennismetjedelen.Ookwanneerjewerktmetpatiëntenmetmiddel-oflaagcomplexeziektebeelden,hebjedagelijkstemakenmetcasussenenbehandelmethodendiejeinandereziekenhuizennietziet.Ditmaaktjewerkinteressantenzoleerjeelkedagnieuwefacettenvanhetmedischvakgebiedkennen.

Dooropwisselendeafdelingentewerken,leerjesnelteschakelenineendynamischeomgeving.Daarbijleerjeomverbindingenteleggentussenspecialismes,watjeweerkunttoepassenopverschillendeafdelingen.Afdelingenwaarderenjouwfrisseblikensuggestiesvoorverbetering.Jelevertzoeenwezenlijkebijdrageaannogbetereacademischezorg.

AlsFLEXverpleegkundigekrijgjevolopmogelijkhedenvoorhetontwikkelenvanzoweljepersoonlijkecompetentiesalsjeinhoudelijkevakkennis.HetFLEXbureaubiedtjoudemogelijkheidtothetvolgenvanverschillendeverdiependeopleidingen.Hierindenkenwegraagmetjemee.

WerkenalsFLEXverpleegkundigekaniniederefasevanjecarrière,ofjenuwerktalsstartendeofalservarenverpleegkundige.DooralsFLEXverpleegkundigetewerken,maakjekennismetverschillendespecialismes.Jekanervarenoféénspecialismehetbestebijjepastofdatjejuistenergiehaaltuithetwerkenopverschillendeafdelingen.Ditkanjehelpenbijeeneventuelevervolgstapnaareen(andere)vasteafdelingbinnenhetRadboudumcenjeverderecarrièrealsverpleegkundige.

Profiel
Jebenteenmbo-v ofhbo-vgediplomeerdverpleegkundigeenhebteenBIGregistratie.Jeziethethelemaalzittenomjeinacademischesettingbreedteoriënterenenveeltelerenbinnenverschillendeafdelingenenspecialismen.Daarbijhebjebijvoorkeurwerk-(ofstage)ervaringopgedaanbinneneenziekenhuissetting.

 • Jekrijgtenergievanhetschakelentussenverschillendeafdelingen,wisselendeteamsenspecialismen.Jijpastjedanookmakkelijkaanineennieuwewerkomgeving.
 • Jedenktgraagactiefmeeomdebestepersoonsgerichtezorgtebieden.
 • Jestaatsteviginjeschoenenenkuntjouwmeninggoedverwoorden.Jedurftjouwgrenzenaantegeven.Daarwaarnodig,vraagjemeerervarencollega’sofdeconsulentenvanhetFLEXbureauomhulp.
 • Verderbenjenieuwsgierigenwiljeblijvenleren.Jevindthetinteressantjetelkensteverdiepeninvoorjounieuweaandoeningen,behandelmethodenenverpleegtechnischehandelingen.
 • Organisatie
  Het  FLEXbureau  isdeafdelingbinnenhetRadboudumcdieverantwoordelijkisvoordeflexibeleschilvandiverseafdelingen.AlsFLEX’erbenjegewoonindienstbijhetRadboudumc.Meteenteamvanconsulentenzorgenwijervoordatdejuistemensen,metdejuistekwalificatiesinvullingkunnengevenaandepersonelehulpvraagvandeafdelingen.Ditkangaanomadhocinvullingtervervangingvanziekte,maarookomopdrachtenvooreenlangereperiodewaarbijsprakeisvantijdelijkeformatieruimteopeenafdeling.

  AlsFLEXverpleegkundigebenjenetalseenverpleegkundigevaneenvasteafdeling,directindienstbijhetRadboudumc.Ondanksdatjenietopeenvasteafdelingstaat,maakjeonderdeeluitvaneenteam.Samenmetzo’n100FLEXverpleegkundigen,deconsulenten,endeplannersvanhetFLEXbureaudraagjijbijaanhetleverenvandebestmogelijkezorgvoordepatiënt.HetteamvanconsulentenbijFLEXzorgenvoordenodigebegeleidingtijdensjouwloopbaan.DaarnaastiserookbuitenhetwerkruimteomelkaarbetertelerenkennenenwordenervanuitFLEXdiverseactiviteitengeorganiseerd.

  VerpleegkundigeinhetRadboudumc
  InhetRadboudumcwerkenomennabijde2.000 verpleegkundigen.Deverpleegkundigen inhetRadboudumcwerkenverspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra;allesgeorganiseerdrondomdepatiënt. Zokunnenwe de patiënt demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorgbieden.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  AlsFLEXverpleegkundigebenjerechtstreeksindienstbijhetRadboudumc.BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalarisinschaal 7/8aM tussende€2.819en €4.310 (fulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zohebbenweeigensportvoorzieningenéneenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.Enmaakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Hebjenogvragenoverdezefunctie,overflexibelwerkenofoverhetRadboudumcalswerkgever?NeemdancontactopmetdeconsulentenvanhetFLEXbureauvia(024)3610303ofvia flexbureauradboudumc.nl. Wijmakengraagkennismetje!Voorsolliciterengebruikdeknop‘aanmelden’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: