Gediplomeerd Anesthesiemedewerker – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

AlsAnesthesiemedewerkeroponzeoperatiekamersleverjedagelijkseenconcretebijdrageaandehoogwaardigepersoonsgerichtepatië,,waarinnovatie(inhetbelangvandebesteOKzorgvooronzepatiënten)(zoalsMITeC)deopname-enbehandelduurvanpatiëntentoteenminimumtebeperken,dejuisteprioriteitentestellenindebehandelingvanpatiëntenendekwaliteitvanzorgvoorpatië,naastdoelmatige,onderscheidendeenpersoonsgerichtezorg,maximalepatiëntveiligheiddebelangrijkstedoelstelling.

Deboeiendecasuï,jeinzetinhetZelfstandigUitnameTeam(ZUT),jebijdragebijeencomplexetrauma-opvangsamenmetdeanesthesioloogopdeSEH,ofindebredesamenwerkingmetanderedisciplinesindezorgketensvanhetRadboudumc;dedynamiekenhetuniekeUMCkarakter

Kijkeensnaaronsfilmpje ‘EendaguithetlevenvaneenanesthesiemedewerkerbijhetRadboudumc’.

Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereafdelingofbinneneenanderspecialisme.

Profiel
Jebenteendaadkrachtigeanesthesiemedewerkermetambitiediewilhelpenonzedoelstellingennatestreven. Jebenteen(bijna),,,,

ëntenenzijndebestepersoonsgerichtezorgenmaximalepatiëëxcelleerdineenandereOKsetting.
 
Ookherkenjejezelfinde Radboudmaniervanwerken.
Organisatie

JekomttewerkenineenacademischeOK dietoonaangevendwilzijninNederlandenEuropa. ,’,zowelbinnenalsbuitenhetwerk.

BinnendeafdelingOperatiekamersvanhetRadboudumcwerkjeonderleidingvantweeoperationeelmanagersspecifiekvoordeanesthesiemeteenteamvancirca50gedrevenanesthesiecollega’;Heelkunde,Neurochirurgie,Gyneacologie,Urologie,KNO,MKA,Plastischechirurgie,CTCenKinderchirurgie.

Jekanals anesthesiemedewerkeronderdeelwordenvaneenZelfstandigUitnameTeam(ZUT),2ok-assistenten,

Erzijnookmogelijkhedenomals burgermilitair ,

HetRadboudumc
Onzemissieis::zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,:zorg,,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.

Arbeidsvoorwaarden
,,:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€3.746 en€5.483 (schaal9Mbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • :viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • 40%kortingopeensportabonnementvanhetRadboudSportcentruménhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar. 
 • Ondersteuningineengoedewerk-privé(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Voor alleaanvullendevragenoverde functiekunjecontactopnemenmetAllonCleijneofJoostvanPaassentalentpoolbeheerders. Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘aanmelden’. 

  **Aanmeldenvooreenmeeloopdag/ïnteresseerdindeopleiding?Kijkdannaar demogelijkheden viadeRadboudHealthAcademy**

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: