Gediplomeerd operatieassistent – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

Werkenineenacademischesettingbijeenlevel1traumacentrum?DatkanbijhetRadboudumcinNijmegen.Alsoperatieassistentwerkjemeeaandegezondheidszorgvandetoekomst.Deuitdagendecasussenbiedendiepgangenruimteomjepersoonlijkeambitiesbinnenditmooievakwaartemaken.

MetonsOK-teamleverenwedebestezorgvoorelkepatiënt.Alsoperatieassistentbenjeermedeverantwoordelijkvoordatoperatieskwalitatiefgoed,veiligenoptijduitgevoerdworden.Omdatwenaasteengrootacademischziekenhuisookeentraumacentrumzijngaathetomcomplexeenacuteoperaties.Jekrijgttemakenmetingewikkeldepatiëntcasussen,waarinweechthetverschilmaken.Daarinblijft,naastdoelmatige,onderscheidendeenpersoonsgerichtezorg,maximalepatiëntveiligheiddebelangrijkstedoelstelling.Inhetteamontwikkelenwedagelijksnieuweinnovatievetechniekenenmethodes.Alsbetrokkenoperatieassistentbenjijbezigmethet:

 • samenwerkenmetallebetrokkenenopdeoperatiekamerwaarbijjesamenverantwoordelijkbentvoordepatiënt
 • voorennabesprekenvandeoperatie,watzijnmogelijkeknelpunten?Watgingergoed,enwatkonbeter?
 • afhandelenvanadministratievewerkzaamheden.
 • Profiel
  JijbenteenenthousiasteenambitieuzeCZOgediplomeerdeoperatieassistent.Jebentsociaaleneenechteteamplayer.Hetbegeleidenvanleerlingen,stagiairsenonderzoekersdoejegraagendaarnaastwerkjemeeaan wetenschappelijkonderzoek.Ookbeschikjeovereenpositieveinstellingwaarbijjeallesuitjezelfwilhalen.Iederecollegabrengtwaardevolleervaring,expertiseencreativiteitmee.Duswiejeookbent,jebentwelkom. Daarnaasthebjealsoperatieassistent:

 • actuelekennisvaninnovatiesbinnenjevakgebied,denkaantechnieken,materialen,instrumentenenapparatuur.Jewilvooroplopenindebestezorg.
 • geenlastvanstress.Jijfunctioneertgoedinacutesituaties.
 • eenflexibeleagenda.Jebentbereidalle(aanwezigheids)dienstenmeetedraaien.
 • Organisatie
  OponzeafdelingOperatiekamerszijnwe99%vandetijdsamentevindenop,jeraadthetal,deoperatiekamer.Samenmetalleoperatieassistentenvormenweeenhechtteam.Vertrouwenishierbijhetsleutelwoord.Binnendeverschillendeteamsiseralleruimtevoorpersoonlijkeinbrengenontwikkeling.Zobiedenwebijvoorbeeldeeninterneopleidingaanvooroperatieassistentenmetleidinggevendeambities.Vanelkaarlerenvindenwebelangrijk.Heefteencollegaminderervaring?Danzorgenwijvoordebestebegeleidingdieeris.

  HetRadboudumcheefteenZelfstandigUitnameTeam(ZUT).Ditteamwordtingezetbijorgaandonatieenorgaantransplantatie.Eenuniekteamdatnietiederziekenhuisheeft.Binnendeafdelingzijnerverschillendedoorgroeimogelijkheden.Samenkijkenwenaardemogelijkheden. 

  “HetOK-teamiseenteamwaarjebijwilhoren,omdatweexcellereninwatwedoen.Wiljijhetbesteuitjezelfenuitdedaghalen?Danbiedenwejeeenwerkplekdieditmogelijkmaakt.”Tessa,operatieassistent.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€3.602en€5.272 (schaal9Mbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Hebjenogvragenoverdezefunctie,neemdancontactopmet AnneRijnberk,operationeelmanager.Voorsolliciterengebruikdeknop‘solliciteerdirect’.

  Issolliciterennogeenstaptever,maarbenjijwelbenieuwdwathetbetekentomindezefunctietewerkenbijhetRadboudumc?Neemdanteroriëntatieeenscontactopmetdehierbovengenoemdecollega. 

  Wijhebbenopditmoment ruimtevoormeerderenieuwecollega’s.Jekrijgtdirecteencontractvooronbepaaldetijd.Solliciteeropdezevacatureomopkortetermijneendagmeetelopenendeeltenemenaaneensollicitatieronde.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: