Hartfunctielaborant – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

!

,specialistischekennisoponsvakgebied,,zijnbijonsmeerregeldanuitzondering.

Jekomtookvrijweldagelijksinaanrakingmetnieuweziektebeeldenbijpatiëntendievooronderzoekeldersniet(meer),!

Afhankelijkvandeindicatiegaathetomdevolgendetaken: 

 • Hetmakenvanechocardiogrammen.
 • Hetuitvoerenvanfietsergometrischonderzoek.
 • Hetaansluitenvandeapparatuurvooreen24-uurs-ECGof-bloeddrukregistratie.
 • Vaakzijnhetzeercomplexeecho’s,waarjeookextratijdvoorhebteninsommigegevallendirectsamenwerktmetdecardioloog. 
   
  Daarnaastbenjeoponzeafdelingregelmatigbetrokkenbijwetenschappelijkestudiesenhebjeeenrolinhetbegeleidenvancardiologeninopleiding,

   
  Profiel
  ,maarjevindthetookvanzelfsprekenddatjepatiëënten,makkelijkmetveelverschillendemensencommunicerenenjeschakeltsneltussenwisselendesituaties.

  Daarbijwerkjenauwkeurig,
  Organisatie
  DeafdelingCardiologie

  DeafdelingCardiologie iseenspecialismedatzichbezighoudtmetonderzoek,ëëntenmethartfalen,patiëntenmetaangeborenafwijkingen,patiëntenmetpulmonalehypertensieenpatiëntenmetgenetischbepaalde(hart)afwijkingen. 

  :“SamenBetermaken,Beterworden,Beterblijven”.Ditdoenwesamenmetdepatiënt,samenbinnendeafdelingCardiologie,samenmetandereafdelingenbinnenhetHartvaatcentrum,

  DepolikliniekCardiologie
  ,

  Watverderwelbijzonderis:eenkeerindetweejaarorganiserenwealsteameeninteressantsymposiumvoorhartfunctielaboranten,óórlaboranten,dóó

  HetRadboudumc
   significantimpactonhealthandhealthcare hebben. ,,hoewezekunnenvoorkomen,ëntaltijddebestezorg,
  Arbeidsvoorwaarden
   

  ,,:

 • Eenbrutomaandsalarisinschaal8Mtussende€3.401 en€4.816 (fulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • :viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • 40%korting opeensportabonnementvanhetRadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan. Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar. 
 • Ondersteuningineengoedewerk-privé(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigencentrumvoormindfulnessénmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Eentegemoetkominginjereiskostenofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Benieuwdofdezefunctiebijjepast?OfhoehetisombijhetRadboudumctewerken?Maildan metFrencyThijs,‘solliciteerdirect’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: