Intensive Care verpleegkundige in opleiding – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

AlsIntensiveCareverpleegkundigeinopleidingwordjeopgeleidopeenacademischeafdelingmeteenechteonderwijscultuur:weinvesterencontinueinjouwvakinhoudelijkekennisenpersoonlijkeontwikkeling.Tijdensdeopleidingvanongeveer20maandenleerjeveelalonthejob.BinnenverschillendeICunitsdoejekennisopvanheeldiversefacettenvanditinteressante,verdiependeenbredeverpleegkundigvakgebied.

HeteerstejaarstartjeaanonzeRadboudHealthAcademymet5lesblokkenenleerjeoverdiverseonderwerpenzoalsvitalefuncties,cardiologie,beademingetc.Tussendelesblokkendoorwerkjeindepraktijkenkunjedegeleerdetheoriemeteenkantoepassen.Delesblokkensluitjeafmeteentheoretischetoetsofopdracht.Jekennisenkunnenwordtsteedsverderuitgebreid,doorgoedebegeleidingmaarookdankzijpraktijkopdrachtenentoetsen.

Jewerktondergoedebegeleidingineenacademischesettingenbinneneenlevel-1traumacentrum,waarwemetelkaardebestpassendepersoons-enfamiliegerichtezorgbiedenaanheeldiversepatiënten.Patiëntenmetveelalhoogcomplexeenuitzonderlijkeaandoeningen,diegeregeldeldersinderegio(ofinhetland)nietverderbehandeldkunnenworden.Omdatweoponzeafdelingwerkenmetdenieuwstebehandelmethodenendoorlopendinvestereninmedischeinnovatieeninwetenschappelijkonderzoek,kunjebijonséchthetverschilmakenvoorpatiëntenenhunfamilieopéénvandekwetsbaarstemomenteninhunleven.Jeverleentdaarbijzorgaanéénofmeerpatiëntenenjehebtalsverpleegkundigeeenbelangrijkerolindebehandelingdoorhetplannenenuitvoerenvanintensieveverpleegkundigezorg.

OmdathetbijonsopdeICvaakgaatompatiëntenmetmeerdereaandoeningen,komen veelverschillendespecialismenendisciplinessamen.Naastdezorgaanhetbed,hebjijeenbelangrijkecoördinerenderol.Ditvraagtomeenbredeklinischeblikenhetstelthogeeisenaanjeflexibiliteitenaanjevermogenomsneltekunnenschakelen.Enomdatjeelkedagwerktmetuiterstervarenartsen,intensivistenencollega-verpleegkundigendiejeveeluitleggen,leerjeveelindedagelijksepraktijk.Wevindenhetbelangrijkdatjezelfinitiatiefenverantwoordelijkheidneemtinjeopleidingenaangeeftwaarpreciesjeinteressesliggen.ZowerkjeactiefendoelgerichtaanjetoekomstalsICverpleegkundigebinnenhetRadboudumc.

Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereafdelingofbinneneenanderspecialisme.

Profiel
Jehebteenafgerondeopleidinghbo-venminimaal1jaarziekenhuiservaring.Ofjebentinhetbezitvaneenafgerondeopleidingmbo-venhebtdeambitieencapaciteitenomalsverpleegkundigeophbodenk-enwerkniveautefunctioneren.JekiestbewustvooreenopleidingtotICverpleegkundigeineenacademischesettingenwiltuitblinkeninonzeacademischeICzorg.

 • Jehebteenbredeklinischeblikenschakeltmakkelijktussenverschillendespecialismen.Jeziethetalseenmooieuitdagingommetanderespecialismensamentewerkenenjeinsteedsnieuwefacettenvandeverpleegkundigeenmedischezorgteverdiepen.
 • Hetisbelangrijkomjeeigengrenzentekennenenoptijdhulpvananderentevragenalsjeietsnietofonvoldoendeweet.Samenversterkenweelkaaralsteam.
 • Jeneemtinitiatiefomjekennisenjezelfalsprofessionalteblijvenontwikkelen.Jetoontpersoonlijkleiderschapenvoeltjenietalleenverantwoordelijkvoorjeeigenkwaliteitvanwerken,maaróókvoordekwaliteitvandeICzorgvanjeteamenmogelijkzelfsvoordebrederegio.
 • Jebentflexibel,houdtvandynamiekeninnovatie.Jedenktgraagactiefmeehoeweiederedagsignificantimpactonhealthcarekunnenmaken.
 • Ookherkenjejezelfinde Radboudmaniervanwerken.
 • WebiedenjealsICverpleegkundige demogelijkheidtothetvolgenvanopleidingen,cursussenencongressendieaansluitenbijjouwbehoefte.Jekuntroulerentussendeverschillendeafdelingenomjekennisuptodatetehouden.OokbestaatdemogelijkheidomdeeltenemenaaneenuitwisselingsprogrammameteenvanonzesamenwerkingspartnersinderegioomteervarenhoeeropdeICvaneenperifeeroftopklinischziekenhuisgewerktwordt.Wezijneenafdelingdieje,ooknajeopleiding,graagverderhelptinjeloopbaanalsICverpleegkundige. 
  Organisatie
  AlsICVerpleegkundigei.o.werkjeopeenafdelingmetongeveer300verpleegkundigen.BinnendeIChebbenwe3groteteamsonderleidingvan2zorgmanagers.DaarnaasthebbenwebinnendeafdelingeenMediumCare,een KinderIC eneen RadboudumcExpertisecentrumvoorOntwennenvanBeademing,diegespecialiseerdisinhetontwennenvandebeademing.BovendienhebbenweeengespecialiseerdteamdatmetonzeMICU(MobieleIntensiveCareUnit)alleICtransporteninderegioverzorgt.Eneengespecialiseerd ECMO-team datopgeleidisommeteenECLS-machinedewerkingvanhetharten/ofdelongenvandepatiënttijdelijkovertenemen.

  BinnenonzeICwerkenweelkedaghard,maaropeenprettigeencollegialemanier,aanhetdoorlopendverderverbeterenvandeICzorg.Daarbijstaatinallesdepatiëntcentraal,maarzienwehetdaarwaarmogelijkbetrekkenvandefamiliebijdebehandeling,alseenwezenlijkonderdeelvandekwaliteitvanzorg.

  VerpleegkundigeinhetRadboudumc
  Bijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra.Vollediggeorganiseerdrondomdepatiënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.

  DeregionaleICsamenwerking
  DeIC’svanRadboudumc,CWZ,MaasziekenhuisPanteinenBernhovenvormenophetgebiedvanpatiëntenzorg,onderwijsenonderzoeksamenéénICregio.DatdoenweinhetbelangvanhoogwaardigeICzorgvoorpatiënten.WiljijalsICverpleegkundige,nuofindetoekomst,ineenboeiendewerkomgevingaandeslag?Indezeregiobiedenwejouuniekecarrièrekansenbijeenacademisch,eentopklinischofeenregionaalziekenhuis.Lees hier meeroverdezesamenwerking.
  Arbeidsvoorwaarden
  Deopleidingduurt20maanden.Tijdensdeduurvandeopleidingishetminimumaantalcontracturen32uur.Tijdensdeopleidingwerkjedag-avond-ennachtdiensten.Wanneerjedeopleidingsuccesvolafrondt,ontvangjedirecteen contractvanonbepaaldetijd .Hebjezowelde ICopleidingalsdetraineeshipvan6maandenafgerond,danwordjeingeschaaldinschaal9aM(brutomaandsalaristussende€3.774en€4.960bijfulltime).

  BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€3.437en€4.310 (schaal8aMbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Hebjenogvragenoverdezefunctie,neemdancontactopmetMarloesHazelhoff,teamleiderzorgIC.Wiljemeerinformatieoverdeafdeling?Klikdanopdeze link! Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘solliciteer’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: