Kinder Intensive Care verpleegkundige – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

AlsKinderIntensiveCareVerpleegkundigeopdeKinderIntensiveCareverleenjemeestalacutezorgaangemiddeld2ernstigziekekinderenvanverschillendeleeftijden(0-18jaar)metzeldzameencomplexeaandoeningen.Ditzijnpatiëntendieinveelgevallenergensandersnietbehandeldkunnenworden.Jestaatindezorgheeldichtbijhetgezinenjeondersteuntenbegeleidthen.Jebouwtdaardooreenintensebandopmethetkindénmetdeouders. Bijdebehandelingzijnvaakmeerderespecialismenendisciplinesbetrokken.Jehebthierineenbelangrijkeregierol.Deartsiseindverantwoordelijk,maarjehebtalleruimteomookjouwvisieopdebehandelingtegevenendezorgopjouwmaniertecoördineren.Wegaandaarbijalseenhechtengelijkwaardigteammetelkaaromenslagenerdaardoorsameninaltijddeallerbestegezinsgerichtezorgteverlenen.Daarnaastinvesterenweveelinjouwopleidingenontwikkeling.Zohebjeeenpersoonlijkopleidingsbudget,datjezelfkuntbestedenaanopleidingenofbijvoorbeeldaanhetbezoekenvanseminarsencongressen. 
 
Hetisookmogelijkjeteverdiepenineenspecifiekaandachtsvelddatjouwinteresseheeftendeeltdaaroverjekennismetcollega’s.Enomdatwealsafdelingvanwegeonzespecialistischekennisregelmatiggevraagdwordenomeldersinhuisscholingteverzorgen,hebjedekansomjouwkennisookbuitendeafdelingaananderenovertedragen.Daarbijishetwelbelangrijkdatjedeambitiehebtomteblijvenlerenenhierookinitiatiefinneemt.Oponzeafdelingwerkenwecontinuaanmedischeinnovatieenaanverdereverbeteringvanbehandelmethodenvanuitwetenschappelijkonderzoek.Vanjouwordtverwachtdatjehieractiefaanwiltbijdragen.Technologiespeeltdaarineengroterol.Jemoethetdanookleukvindenommetdenieuwsteenvaakcomplexeapparatuurtewerken.

Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereafdelingofbinneneenanderspecialisme.
Profiel
JebentBIG-geregistreerdeneengediplomeerdkinderverpleegkundigeméteenafgerondeIC-opleiding.Jebeschiktovereenbredeklinischeblik,jebentflexibel,initiatiefrijkenjekuntsnelschakelen.Daarbijwerkjegraagmetanderensamen,ookbuitenjeeigenspecialisme/afdeling.Daarnaastkunjeuitstekendzelfstandigwerkenenjebentgoedinstaathetoverzichtindebehandelingtehoudenenderegierolindezorgtevervullen.Jekuntjegoedinlevenindepatiëntendefamilie,maarjestaatooksteviginjeschoenenenweetjeeigengrenzentestellen. 
 
Bovendienbenjeambitieus,nieuwsgierig,leergierigenjevindthetinteressantjeelkedaginnieuwefacettenvanhetmedisch/verpleegkundigvakgebiedteverdiepen.Daarbijstajeopenvoorwatartsenencollega-verpleegkundigenjeleren,maarvindjehetookbelangrijkjouwkennismetanderentedelen;binnenenbuitendeafdeling.Verdervindjehetinteressantbetrokkentezijnbijinnovatieenwetenschappelijkonderzoekenjewilthieraanookconcreetbijdragen.Enjevindthetleuktewerkenmetdenieuwsteenvaakcomplexeapparatuur.
Organisatie
OpdeafdelingKinderIntensiveCarewerkjesamenmetcirca30KinderICverpleegkundigenen9HighCareverpleegkundigen.Onzeafdelingheeft6IC-beddenen2HC-bedden.Bovendienheeftdeafdeling2KinderIC-beddenopdeVolwassenIC. 
 
AlsacademischeafdelingverzorgenwealletransportvaninstabielekindereninderegioendereanimatiesvankindereninhetheleRadboudumc.ZohebbenwebijvoorbeeldeenconsulterendefunctievoorhetgeheleAmaliakinderziekenhuisvoorzorgvragenomtrentziekekinderendiedaarliggen.Ditgeefthetwerkenalsverpleegkundigebijonseeninteressanteextradimensie. 
 
Oponzeafdelingwerkenverpleegkundigenenartsenopeenuniekemaniersamen.Erisweinigafstandtussenverpleegkundigenenartsen.Doordecomplexiteitvandezorgendediversiteitvandepatiëntgroephebbenweelkaarskennisenervaringhardnodig.Metelkaargaanweiederedagvoordeallerbestegezinsgerichtezorg.Datzorgtvooreenheelprettigeeninformelesfeeroponzeafdeling.

VerpleegkundigeinhetRadboudumc
Bijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra.Vollediggeorganiseerdrondomdepatiënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

HetRadboudumc
Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
Arbeidsvoorwaarden
BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€3.774en€4.960 (schaal9aMbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Voor alleaanvullendevragenoverde functiekunjecontactopnemenmet FleurvanDongen,teamleiderKinderIC, (024)3619420. Wiljemeerinformatieoverdeafdeling?Klikdanopdeze link! Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘aanmelden’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: