Kinderverpleegkundige – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

AlsKinderverpleegkundigeinhetAmaliaKinderziekenhuis(AKZ)bijdeafdelingMediumCarehoudjijjebezigmet hoogcomplexezorgaankinderen.Ofjeverleentlaag-totmiddencomplexezorgaankinderenmeteencomplexezorgvraag.Hierbijwerkjeinmultidisciplinairebehandelteamsintensiefsamenmetveelverschillendeartsenenanderecollega’svaneengrootaantalspecialismenenafdelingen,binnenenbuitenhetRadboudumc.Professionalsmetvanuithunspecialismeiedereeneigenvisieopdebehandeling.Maarmetééngezamenlijkdoel:dathetkindweerbetermetdeoudersnaarhuisofnaareenanderziekenhuiskan.

Jijvervulthierin,naastjewerkzaamheden‘aanhetbed’,eenbelangrijkecoördinerenderolenjehoudthetoverzicht.Jebentdaarbijdeogenenorenvandebehandelend(e)arts(en).Hetisbelangrijkdatjeactiefmeedenktindebehandelingengoedblijftkijkennaardeontwikkelingvanhetziektebeeldbijhetkind.Jeverleentalsverpleegkundigeinprincipezorgaanpatiëntenvanalleleeftijden waardoorjeelkedaginaanrakingkomtmetnieuwefacettenvanhetvak.Ditzorgtvoorveelafwisseling,uitdagingendynamiekinjewerk,maarsteltookhogeeisenaanjekennisenvaardigheden.Nietvoornietsbiedenwejeveelmogelijkhedenomjezelfvakinhoudelijkenpersoonlijkteblijvenontwikkelenenookjouwkennismetcollega’stedelen.

Deafdelingbestaatuitdrieteams.Jijwerktnietalleeninjeeigenteam,maarookregelmatiginéénvandeandereteams.Bijvoorbeeldalshetdaarergdrukisenjijtijdhiervoorhebt.Indezorgoponzeafdelingspelendeoudersvanhetkindeencrucialerolenjebetrekthenactiefenalsgelijkwaardigedeelnemerbijhetbehandelteam.Zekerbijernstigziekekinderendievaaklangdurigbijonsbehandeldworden,bouwjedaardooreenpersoonlijkebandopmetzowelhetkindalsmetdeouders.Doordatjewerktineenacademischesetting,waarinweoponzeafdelingdoorlopendonderzoekdoennaar(technische)innovatiesinbehandelmethoden,blijfjevooroplopeninjevak.

Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereafdelingofbinneneenanderspecialisme.
Profiel
Jebenteenervarenverpleegkundige meteenafgerondevervolgopleidingtotkinderverpleegkundige .Wiljejuistdeopleidingtotkinderverpleegkundigegaanvolgen?Dezevacaturekomttweekeerperjaaronline.Meldjeaanvooronzejobalert,dankrijgjeeene-mailzodradevacatureKinderverpleegkundigeinopleidingonlinestaat.

Jebeschiktovereenbredeklinischeblikenjeziethetalseenmooieuitdagingommeteengrootaantaldisciplinessamentewerkenenjeteverdiepeninverschillendespecialismen.Jebezitdesocialeencommunicatievevaardighedenomgoedsamentewerkenineenbehandelteam,waarnietzeldenverschillendevisiesopdebehandelingvanuitdiversespecialismenopéénlijngebrachtmoetenworden.Daarbijdenkjealsvanzelfsprekendactiefmeeinhetbehandelplan.Ookkunjegoedluisterennaaroudersenjeinleveninhunsituatie.Jegeeftheneenoprechtgevoelvanbetrokkenheid.

Jestaatooksteviginjeschoenenwanneeroudersindezorgaanhunkindwensenhebbendieinjouwogendebehandelingniettengoedekomenofnietpassenbinnendeafsprakenvandeafdeling.Daarnaastvindjehetbelangrijkdatjealsmensenalsprofessionaloptimaalfunctioneertenjehebtdeambitieomteblijvenleren.Mogelijkhedendiejegebodenwordenomjezelfverderteontwikkelengrijpjedanookmetbeidehandenaan,jedeeltjekennisenervaringmetcollega’senjeparticipeertinactiviteitendiebinnendeafdelingophetgebiedvankennisdelingwordengeorganiseerd.Daarwaarmogelijkneemjehierinhetvoortouw.Verderbenjeflexibelinjewerk,kunjegoedomgaanmethetgevenenontvangenvanfeedback,benjevannaturepositiefingesteldenstajeopenvoorveranderingeninnovatie;jewiltelkedagweereenwezenlijkebijdrageleverenaansteedsbeterepersoonsgerichtezorgaankinderen.
Organisatie
AlsKinderverpleegkundigeinopleidingwerkjemetcirca160collega’sopdeafdelingMediumCarevanhet Amaliakinderziekenhuis.Deafdelingkentdrieteams:F2a(beschouwend),F2b(snijdendenbeschouwend)enF2c(shortstayunit).Elkteamkentzijneigenspecialismen,maaromdatjeinverschillendeteamsmeedraait,hebjeinjewerkmeteengrotediversiteitaanspecialismenzowelbeschouwendalschirurgischtemaken.

Binnenonzeafdelingvindenwehetbelangrijkdatwesamenopeenprettigemanierwerkenaanhetsteedsverderverbeterenvandezorgaankinderenendatweiedereenveelkansenbiedenomzichzelfdoorlopendteontwikkelen.Omdatbijonsveelspecialismenbijelkaarkomendiehogeeisenstellenaankennisenvaardigheden,zijnwebehulpzaamnaarelkaar,vindenwehetgevenenontvangenvaneerlijkefeedbackbelangrijkenstaathetmetelkaardelenvankennisenervaringbijonscentraal.

AmaliaKinderziekenhuis
Jaarlijksbehandelenwijinhet Amaliakinderziekenhuis inNijmegenongeveer24.000kinderentussen0en18jaar.Datis16%vanallepatiënteninhetRadboudumc.Alsacademischmedischcentrumintegrerenweonderzoek,onderwijsenzorg.Wijbiedenintegralezorgdieweomhetkindenzijnfamilieorganiserenenbetrekkenkinderenenoudersactiefbijhetzorgproces.Onzefocusligtopaangeborenaandoeningen,(complexe)derdelijnszorg,traumazorgengeboortezorg.

ErwerkenruimduizendmedewerkersinhetAmaliakinderziekenhuis.Onzebetrokkenenbevlogenmedewerkerszijncruciaalinhetbereikenvanonsdoelomdebestezorgvoordepatiëntenzijnfamilietebieden.WerkeninhetAmaliakinderziekenhuisbetekentwerkenineeninnovatieveenpersoonsgerichteomgeving,waarinjealsprofessionalhetbesteuitjezelfkunthalendoorgrenzenteverleggen.Kijkeensnaar onzefilm overhetAmaliakinderziekenhuis.

VerpleegkundigeinhetRadboudumc
Bijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra.Vollediggeorganiseerdrondomdepatiënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

HetRadboudumc
Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
Arbeidsvoorwaarden
BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€3.437en€4.310(schaal8aMbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Voor alleaanvullendevragenoverde functiekunjecontactopnemenmetAstridCaspers,verpleegkundigteamleider.Wiljemeerinformatieoverdeafdeling?Klikdanopdeze link! Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘aanmelden’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: