Medisch student FLEX – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

Wijzijndoorlopendopzoeknaarmedischstudentendie,nuofindetoekomst,geïnteresseerdzijnomaandeslagtegaaninonsacademischziekenhuis.Ookalsweevennietdirecteen passendeplek hebben,komenwegraagmetjeincontact!

VoorsommigeFLEXvacaturesisheteenpréofzelfeeneisdatjeeenmedischeopleidingvolgt.AlsmedischstudentkanjeindiversefunctiesondersteunenindezorgenbijhetonderwijsenonderzoekinhetRadboduumc.Denkdaarbijbijvoorbeeldaanwerkalsonderzoeksmedewerker,onderwijsassistentofbaliemedewerker.

BenjegeïnteresseerdomalsmedischstudentinhetRadboudumcaandeslagtegaan?Solliciteeroponzedoorlopendevacatureenwebekijkenofjeprofielaansluit.Alsdathetgevalis,nemenwejeopinonzetalentpoolenkanjereagerenopverschillendevacatureswaarvoorweopzoekzijnnaarmedischstudenten.
Profiel

 • Jevolgteenmedischeopleiding: geneeskunde,biomedischewetenschappenofverpleegkunde.Indezeopleidinghebjealenigemedischekennisopgedaan,waardoorjejesnelthuisvoeltineenacademischezorgcontext.
 • Jedurfthetaanomtewerkenineensomsdrukkeenhectischeomgeving.
 • Jebentflexibelinzetbaar,ookopdoordeweeksedagenenkanjouwbaangoedcombinerenmetstudieen/ofextracurriculaireactiviteiten.
 • Jebentinstaatomjezelfinkortetijdnieuwewerkwijzenenproceduresaanteleren.
 • Jezoektactiefnaaroplossingenenneemthetinitiatief.
 • Jebentinstaatom goedfeedbackte gevenenteontvangen.
 • Jebentmetjouwpersoonlijkheid,achtergrondenhoudingeendiversetoevoegingaandegroepFLEXmedewerkersinhetRadboudumc.
 • Organisatie
  Het  FLEXbureau  isdeafdelingbinnenhetRadboudumcdieverantwoordelijkisvoordeflexibeleschilvandiverseafdelingen.AlsFLEX’erbenjegewoonindienstbijhetRadboudumc.Meteenteamvanconsulentenzorgenwijervoordatdejuistemensen,metdejuistekwalificatiesinvullingkunnengevenaandepersonelehulpvraagvandeafdelingen.Ditkangaanomadhocinvullingtervervangingvanziekte,maarookomopdrachtenvooreenlangereperiodewaarbijsprakeisvantijdelijkeformatieruimteopeenafdeling.

  AlsmedischstudentbijhetFLEXbureaubenjeonderdeelvaneenteamenthousiastemedestudenten.DeconsulentenvanhetFLEXbureaubegeleidenjebijjewerk.Samenmetjougevenwijinvullingaanjouwontwikkelingalsprofessionalenalspersoon. AlsmedewerkerviahetFLEXbureauvaljeonderdeCaoumcenbenjedusgewoonindienstbijhetRadboudumc.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • 8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zohebbenweeigensportvoorzieningenéneenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.Enmaakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Herken jejezelf inditprofielenspreektwerkenals medewerkerbijhet FLEXbureauvanhetRadboudumcjeaan?Danontvangenwijjesollicitatiegraag.Klikhiervooropdeknop’solliciteer’.Sollicitatiespere-mailwordennietinbehandelinggenomen.

  Dezevacaturebetrefteendoorlopendewerving.Najeaanmeldingbekijkenweofjouwprofielaansluit.Isdithetgeval,dannemenwejeopinonzetalentpool.Zodraereenpassendevacatureis,nodigenwejeuitvooreenselectiegesprek. 

  Hebjenogvragenoverdezefunctie,overflexibelwerkenofoverhetRadboudumcalswerkgever?NeemdancontactopmetdeconsulentenvanhetFLEXbureauvia(024)3610303ofvia flexbureauradboudumc.nl. Wijmakengraagkennismetje!

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: