Medium Care verpleegkundige in opleiding – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

TijdensdeopleidingtotMediumCareverpleegkundigeverleenjeonderbegeleidinghoogcomplexeverpleegkundigezorgaanpatiëntenwaarbijdevitalefunctiesbewaaktmoetenworden.Jeleertverantwoordelijkheiddragenvoordetotalebewaking,observatieenbegeleidingvandeaanjoutoegewezenpatiënten.Deintensivistishoofdbehandelaarvandepatiënt .

Jevolgtzowelpraktijk-alstheorieonderwijsinmodulevorm.DetheoretischemodulesvolgjeaandeRadboudumcHealthAcademy.Bijeen32-urigewerkweekduurtdeopleiding1jaar.

Westrevennaardebestepersoonsgerichtezorg.Elkedagalsteamnetdatstapjeextrazetten,datvindenwebelangrijk.Jevindthetinteressantbetrokkentezijnbijinnovatieenwetenschappelijkonderzoekenjewilthieraanookconcreetbijdragen.Jedenktgraagactiefmeehoeweiederedagsignificantimpactonhealthcarekunnenmaken.

Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereafdelingofbinneneenanderspecialisme.

Deopleidingstartinseptember2023.
Profiel
Jebenteenmbo-v ofhbo-vgediplomeerdverpleegkundigeenhebteenBIGregistratie.Jevindtheteenuitdagingomverpleegkundigezorgteleverenvanhoogwaardigekwaliteitendezecontinueteverbeteren.Wijzijnopzoeknaargemotiveerdeverpleegkundigendie,kennisvanprotocollen,proceduresenvoorschriftenhebbenenverantwoordelijkheiddurventenemen.

 • Jebeschiktover(recente)beroeps-enwerkervaringwaarvantenminste1jaaralsgediplomeerdverpleegkundigeopeenklinischeafdeling.
 • Hetisvoorjougeenprobleemomwerkenstudietecombinerenmetjeprivéleven.
 • Jebentalertenaccuraatenvaardiginhetplannenvancomplexezorg.
 • Jebentstressbestendigenbesluitvaardig.
 • Jehebtreflecterendvermogenenneemtinitiatiefomjekennisenjezelfalsprofessionalteblijvenontwikkelen.
 • Jetoontpersoonlijkleiderschapenhebtinzichtinjeeigencompetentiesenfunctionereninrelatietotdevereistekwalificatiesendeontwikkelingenbinnenhetverpleegkundigeberoep.
 • Jewileenbijdrageleverenaanverdereontwikkelingvanonzeafdeling.Ditdoejeo.a.doorhetverlenenvanprofessioneleMCzorgenhetcreërenvaneenontspannensfeermiddelseenvriendelijkehoudingenopencommunicatie.
 • Jebentflexibel,houdtvandynamiekeninnovatie.Jedenktgraagactiefmeehoeweiederedagsignificantimpactonhealthcarekunnenmaken.
 • Organisatie
  DeMediumCare(MC)maaktonderdeeluitvandeIntensiveCare.Erliggenpatiëntenvanallespecialismen.Patiëntenwordencontinuehemodynamischenrespiratoirbewaaktvanwegedecomplexiteitvanhunziekte.Deafdelingheefteenhogeturnover.Erwerkenverschillendedisciplinesnauwsamenaankwalitatiefhoogwaardigepatiëntenzorg.Hetteambestaatuitenthousiastemedewerkers,diesamenverantwoordelijkzijnvoordekwaliteitvanzorg,patiëntveiligheid,eenprettigewerksfeereneenveiligwerkklimaat.

  DeIntensiveCarevanhetRadboudumc
  DeIntensiveCarebestaatnaastdeMediumCareenvolwassenIntensiveCareuithetRadboudExpertisecentrumICOntwenningvandeBeademing endeKinderIntensiveCare. DeICbeddenzijndaarmeeverdeeldover3verdiepingen.Opdeunitswerkenartsenenverpleegkundigennauwsamenaankwalitatiefhoogwaardigepatiëntenzorg.Erisveelaandachtvooronderzoekenonderwijs.

  VerpleegkundigeinhetRadboudumc
  Bijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra.Vollediggeorganiseerdrondomdepatiënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  Alsjewordtaangenomen,wordjeaangesteldvoordeduurvandeopleiding.Wanneerje32uurperweekwerktisdeduurvandeopleiding1jaar.Bijhetsuccesvolafrondenvandeopleidingvolgtgebruikelijkeen  contractvooronbepaaldetijd.

  BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€2.819en€4.310 (schaal7/8aMbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Hebjenogvragenoverdezefunctie,neemdancontactopmetSannePercic, teamleiderMC,(024)3610310. Wiljemeerinformatieoverdeafdeling?Klikdanopdeze link! Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘aanmelden’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: