Medium Care verpleegkundige – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

AlsMediumCareverpleegkundigeverleenjehoogcomplexezorgaanpatiëntenwaarbijdevitalefunctiesbewaaktmoetenworden.Jedraagtverantwoordelijkheidvoordebewaking,observatieenbegeleidingvandeaanjoutoegewezenpatiënten.Jeneemteencentralerolindoorhetplannenenuitvoerenvanintensieve,multi-/interdisciplinaireverpleegkundigezorg.Jevoerthetverpleegkundigprocesuitenzorgtvoorafstemmingmetanderedisciplines.

Jevindtheteenuitdagingomdebestepersoonsgerichteverpleegkundigezorgteleverenvanonderscheidendekwaliteit(endezecontinueteverbeteren),alsbelangrijkonderdeelvandeintegralezorgaanonzepatiënten.Zomaakjeèchthetverschilvoorpatiëntenenhunnaasten.

Wewerkeninacademischesettingmetdenieuwstebehandelmethodenzodatjepatiëntendebestepersoonsgerichtezorgverleent.Elkedagalsteamnetdatstapjeextrazetten,datvindenwebelangrijk.Jevindthetinteressantbetrokkentezijnbijinnovatieenwetenschappelijkonderzoekenjewilthieraanookconcreetbijdragen.Jedenktgraagactiefmeehoeweiederedag significantimpactonhealthcare kunnenmaken.

Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereafdelingofbinneneenanderspecialisme.
Profiel
Jebentmbo-vofhbo-v gediplomeerd,BIGgeregistreerdeninhetbezitvaneendiplomaMediumCareverpleegkundige,bijvoorkeurCZOerkend.Jebeschiktover(recente)beroeps-enwerkervaringalsgediplomeerdMediumCareverpleegkundige.Jebentvaardiginhetplannenvancomplexezorg.Jehebtkennisvanprotocollen,standaarden,proceduresenvoorschriften.Jebentalert,accuraat,proactiefenstressbestendig.Jebentnieuwsgierigenneemtinitiatiefomjekennisenjezelfalsprofessionalteblijvenontwikkelen.Ookbegeleidencoachjenieuwemedewerkersenstudentenengeefjescholing,deskundigheidsbevorderingenklinischelessen.Jebentcollegiaal,creëerteenontspannensfeerensteltjeflexibeloptenopzichtevandiensten.Jebeschiktoverreflecterendvermogenenhebtzichtinjeeigencompetentiesenjouwfunctionereninrelatietotdevereistekwalificatiesenontwikkelingenbinnenjevakgebied.Jevindthetinteressantbetrokkentezijnbijinnovatieenwetenschappelijkonderzoekenjewilthieraanookconcreetbijdragen.Jedenktgraagactiefmeehoeweiederedagsignificantimpactonhealthcarekunnenmaken.
Organisatie
DeMediumCare(CMC)maaktonderdeeluitvandeIntensiveCare.Erliggenpatiëntenvanallespecialismen.Patiëntenwordencontinuehemodynamischenrespiratoirbewaaktvanwegedecomplexiteitvanhunziekte.Deafdelingheefteenhogeturnover.Erwerkenverschillendedisciplinesnauwsamenaankwalitatiefhoogwaardigepatiëntenzorg.Hetteambestaatuitenthousiastemedewerkers,diesamenverantwoordelijkzijnvoordekwaliteitvanzorg,patiëntveiligheid,eenprettigewerksfeereneenveiligwerkklimaat.

DeIntensiveCarevanhetRadboudumc
DeIntensiveCarebestaatnaastdeMediumCareenvolwassenIntensiveCareuithetRadboudExpertisecentrumICOntwenningvandeBeademing endeKinderIntensiveCare. DeICbeddenzijndaarmeeverdeeldover3verdiepingen.Opdeunitswerkenartsenenverpleegkundigennauwsamenaankwalitatiefhoogwaardigepatiëntenzorg.Erisveelaandachtvooronderzoekenonderwijs.ZoverzorgtdeorganisatievoorspecialistendeopleidingIntensiveCareaantekeningenvoorverpleegkundigendeopleidingenVMCV,VICVenVICK.EriseenintensieveregiosamenwerkingmetCWZ,Maasziekenhuis PanteinenBernhoven.Dituitzichonderandereingezamenlijkescholingenuitwisselingsmogelijkheden voorIC-verpleegkundigen.

VerpleegkundigeinhetRadboudumc
Bijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra.Vollediggeorganiseerdrondomdepatiënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

HetRadboudumc
Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
Arbeidsvoorwaarden
WanneerjewordtaangenomenalsMediumCareverpleegkundigeisde aanstelling  directvooronbepaaldetijd .

BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€3.270en€4.631 (schaal8Mbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Hebjenogvragenoverdezefunctie,neemdancontactopmetmet SannePercic,teamleiderMC,via(024)3610310.Wiljemeerinformatieoverdeafdeling?Klikdanopdeze link! Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘aanmelden’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: