Onderhoudsmonteur Werktuigbouwkunde – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

!

Hetisindrukwekkendomtezienhoeveel(medische),,jezorgtdatdeleidingenenhetwaterregelmatigwordengetest. 

Indezevideokrijgjeeenindrukvanonzeinstallaties:
 Jekomttewerkenineenteammet30collega’sensamenzorgenjullieervoordatstoringensnelwordenopgelostenpreventiefonderhoudoptijdwordtuitgevoerd.

Veelrepeterendewerkzaamheden,,wedagenjeelkedagweeruitenjeleertelkedagweerietsnieuws.

Onsziekenhuisisaltijdopen,wewerkendaarom24/(ochtend-,middag-ennachtdienst)

Jijzorgtervoordatpatiënten,bezoekers,studentenendebijna13.000medewerkerszorgeloosgebruikkunnenmakenvanonsziekenhuis.

Takenenverantwoordelijkheden

 • Verhelpenvanstoringenengebreken;indiennoodzakelijkhiervooranderedeskundigeninschakelen.
 • Samen metdeincidentcoördinator begeleidenencoördinerenvanherstelwerkzaamhedenbijcalamiteiten.
 • Begeleidenvanopdrachtnemers,hettoetsenvandekwaliteitvandeuitgevoerdewerkzaamheden,toezienopnalevingvandeveiligheidsvoorschriftenengedragsregels.
 • Profiel
  WezijnopzoeknaareenonderhoudsmonteurWerktuigbouwkundediemetonsvooropwillopenindeontwikkelingvanduurzame,,ë,neemjeinitiatiefenbewaarjehetoverzic
  Daarnaastherkenjejezelfinonderstaandprofiel:

 • Eenafgerondembo-opleidingWerktuigbouwkunde/AOTofietssoortgelijksofeenafgerondevmbo-opleidingWerktuigbouwkundeofietssoortgelijksaangevuldmetvakgerichtecursussen.
 • Bereidtotbijscholingenverdereontwikkeling.
 • Bijvoorkeurervaringmetentechnischekennisvan beheeren(correctief)onderhoudaangebouwen,gebouwinstallaties(HVAC)eninfrastructuur.
 • Kennisvan/ervaringmetmeet-enregeltechniekengebouwautomatisering.
 • Ookherkenjejezelfinde Radboudmaniervanwerken.
 • Organisatie
  ProductgroepVastgoed&Infrastructuurzorgtvoorhetontwikkelen,,openbareruimten,gebouwen,wegen&:

  Vastgoedonderhoud
  Wehoudendebestaandehuisvestingzoeffectiefenefficië

  Vastgoedmanagement
  ,risico’senkosten. 

  MedischeTechnologie&KlinischeFysica
  BijMedischeTechnologieenKlinischeFysicaondersteunenweafdelingenbinnenhetRadboudumcbijhun(technologische)instrumenten.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealth(care).Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,:zorg,,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  ,,:

 • Eenbrutomaandsalaris tussen€2.932 en €3.923 (schaal7)bijeenfulltimedienstverband(36uurperweek). Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen,indienvantoepassingopdefunctie,eenonregelmatigheidstoelagevan 47%tot72%.
 • :40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum.healthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan. bedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachalsjeeeningrijpendegebeurtenismeemaaktfinancieelgunstigminderwerkenviaeengeneratieregelingalsjedeAOW-leeftijdnadert.Ondersteuningineengoedewerk-privé ‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’).Activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Pensioenopbouwbijhet %vandepensioenpremie.
 • Kortingopdeaanvullendepakkettenvantweecollectievezorgverzekeringenénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten viaonskeuzemodelarbeidsvoorwaardeneneenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Benieuwdofdezefunctiebijjepast?OfhoehetisombijhetRadboudumctewerken?Maildanmeting. MichelKramer,‘solliciteerdirect’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: