Secretarieel medewerker FLEX – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

AlssecretarieelmedewerkerviahetFLEXbureauwerkjeopbasisvantijdelijkeopdrachten.Bijvoorbeeldtervervangingvanziekte,zwangerschapsverlofof invullingvan tekorten. 

Takenenverantwoordelijkheden
Secretariëleondersteuningtenbehoevevaneenofmeerpersonenopoperationeelniveau:

 • Behandelttelefoon-enpostverkeer.
 • Maaktafsprakenindeagenda’s.
 • Ontvangtenbegeleidtbezoekers/patiënten.
 • Steltopbasisvanaanwijzingenstandaardbrievenop.
 • Vergaderondersteuningtenbehoevevaneenofmeerpersonenopoperationeelniveau:

 • Bereidtopaanwijzingvergaderingenvoor(regelenvergaderruimteenrestauratieveverzorging,verzendenstukkene.d.).
 • Notuleertvergaderingen.
 • Administratieveondersteuningenarchiveringtenbehoevevaneenofmeerpersonenopoperationeelniveau: 

 • Houdtenkeleregistratiesbij.
 • Verstrektopverzoekgegevensenstandaardoverzichtenuitderegistraties.
 • Legtwerkdossiersaanenarchiveertstukken.
 • Profiel
  AlssecretarieelmedewerkerFLEXhebjeeenafgerondemboopleidingineen secretariëlerichting,ófaantoonbareervaringbinneneenadministratieveofsecretariëlefunctie.Daarnaastbenjeflexibelenvoorminimaal16uurperweekbeschikbaartijdenskantoortijden.Uiteraardhebjeaffiniteitmetdezorgsector.Daarnaast:Kanjezelfstandigmaarookgoedineenteamkunnenwerken.Hebjekennisvanenaffiniteitmetadministratieveproceduresenwerkwijzen.Benjeinstaatomjezelfinkortetijdnieuwewerkwijzenenproceduresaanteleren.Zoekjeactiefnaaroplossingenenneemjeinitiatief.Benjegoedinstaatomfeedbacktegevenenteontvangen.

 • Jebentmetjouwpersoonlijkheid,achtergrondenhoudingeendiversetoevoegingaandegroepFLEXmedewerkersinhetRadboudumc.
 • OrganisatieHet FLEXbureau isdeafdelingbinnenhetRadboudumcdieverantwoordelijkisvoordeflexibeleschilvandiverseafdelingen.AlsFLEX’erbenjegewoonindienstbijhetRadboudumc.Meteenteamvanconsulentenzorgenwijervoordatdejuistemensen,metdejuistekwalificatiesinvullingkunnengevenaandepersonelehulpvraagvandeafdelingen.Ditkangaanomadhocinvullingtervervangingvanziekte,maarookomopdrachtenvooreenlangereperiodewaarbijsprakeisvantijdelijkeformatieruimteopeenafdeling.AlssecretarieelmedewerkerviahetFLEXbureauvaljeonderdeCaoumcenbenjedusgewoonindienstbijhetRadboudumc.HetRadboudumcOnzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.ArbeidsvoorwaardenBijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Inschalinginschaal5,6of7,ditisafhankelijkvanhetsoortfunctiewaarweeenflexmedewerkervoornodighebben. 
 • 8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zohebbenweeigensportvoorzieningenéneenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.Enmaakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • OpmerkingenencontactinformatieHerkenjejezelf inditprofielenspreektwerkenals medewerkerbijhet FLEXbureauvanhetRadboudumcjeaan?Danontvangenwegraagjesollicitatie.Klikhiervooropdeknop’solliciteer’.Sollicitatiespere-mailwordennietinbehandelinggenomen. Hebjenogvragenoverdezefunctie,overflexibelwerkenofoverhetRadboudumcalswerkgever?NeemdancontactopmetdeconsulentenvanhetFLEXbureauvia(024)3610303ofvia flexbureauradboudumc.nl. Wijmakengraagkennismetje!

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: