Spoedeisende Hulp verpleegkundige – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

AlsSEH-verpleegkundigeleverjeintensieveverpleegkundigezorgaanéénofmeerderepatiënten.Jevoerthetverpleegkundigprocesuitvolgensdestandaardproceduresvandeafdeling.Indezefunctiedraagjeaandeontwikkelingvandezestandaardproceduresbij.Ditdoejedoorjouwexpertiseeninzichttegebruiken.

AlsSEH-verpleegkundigemoetjejemannetjestaaninhectischesituaties.Jemoeteenpatiëntinéénoogopslagkunnen‘lezen’endaaruitdejuistekeuzesmaken.Jetrieertencoördineertdezorgvoordegeheleafdeling.Hierbijbewaakjededoorlooptijden.

Naastbovengenoemdewerkzaamhedenbegeleideninformeerjedepatiënt,debegeleiders,oudersofverzorgersoverhetzorgpad.Daarnaastintroduceer,begeleidencoachjenieuwemedewerkers.

Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereafdelingofbinneneenanderspecialisme.

Profiel

Jebentgediplomeerdverpleegkundigemeteenafgerondeopleidinghbo-vofmbo-vmethbowerk-endenkniveau.DaarnaasthebjeookeenafgerondevervolgopleidingtotSEH-verpleegkundige.Jehebteenleergierigehoudingenbentbereidomjeteblijvenontwikkelendoorscholing.Jehebtkennisvanprotocollen,standaardenenprocedures.Ookbenjeopdehoogtevandevoorschriftendiegeldenopdeafdeling.Tijdensjeloopbaanofstudiehebjeervaringopgedaanmetverpleegkundigemethodenentechniekenincomplexezorgsituaties.Bijvoorkeurhebjeminimaal1jaarervaringalsSEH-verpleegkundige.

Jehebteenflexibeleinstellingenkanzowelzelfstandigalsinteamverbandgoedfunctioneren.Jebentvaardigindebegeleidingvanpatiënten.Daarbijkomjemakkelijkuitjewoordenenbeschikjeoversterkecommunicatievevaardigheden.Ookbenjebereidommeetewerkenaanonderzoekomdekwaliteitvanzorgnaareenhogerniveautetillen.

Organisatie
DeafdelingSpoedeisendeHulp(SEH)verzorgttopklinischezorg,onderwijsenonderzoeken heefteenbelangrijkefunctieinde TraumaregioOost.Het Radboudumciseen24-uursLevel1traumacentrummeteenmobielmedischteam,ditzorgtvooreenzeergevarieerdpatiëntenaanbod.

Opdeafdeling werken ongeveer80 collega’snauwsamenmetelkaar.NaasteeneigenmedischestafSEHartsen,SEHartseninopleiding,gipsverbandmeesters,avondnachthoofden enhetsecretariaat,werkenongeveer35verpleegkundigeninonsteam.AlsverpleegkundigeopdeSEHhebjeeenbelangrijkerolbijdeopvangenbehandelingvanallepatiëntenenhunbegeleiders.Doordegrotediversiteitaanpatiëntenendeverschillende casuïstiek,werkjenauwsamenverschillende zorgprofessionalsindiverse specialismen.Ditmaakthetwerkzeerafwisselendenleerzaam.

Daarnaastzorgtdeacademischesettingvoordeelnameaanverschillende(verpleegkundige)wetenschappelijkeonderzoeken.DeSEHbiedtjoudemogelijkheidomnaastdegeëigendecursussenalsTrauma OpvangVolwassene,OpvangVitaalBedreigd Kind,enILS,eenscalaaanberoepsgerichtecursussenensymposiatevolgenwaardoorjij,endaardoordeafdeling,constantopdehoogtebentvandenieuwsteontwikkelingeneninzichten.

VerpleegkundigeinhetRadboudumc
Bijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra.Vollediggeorganiseerdrondomdepatiënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

HetRadboudumc
Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
Arbeidsvoorwaarden
WanneerjewordtaangenomenalsSEH-verpleegkundige,krijgjemeteeneen aanstellingvooronbepaaldetijd. 

BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€3.774en€4.960 (schaal9aMbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Hebjenogvragenoverdezefunctie,neemdancontactopmetAnneDerks,teamleiderSpoedeisendeHulp.Wiljemeerinformatieoverdeafdeling?Klikdanopdeze link! Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘aanmelden’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: