Verpleegassistent FLEX – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

Wijzijndoorlopendopzoeknaarverpleegassistentendie,nuofindetoekomst,geïnteresseerdzijnomaandeslagtegaaninonsacademischziekenhuis.Ookalsweevennietdirecteen passendeplek hebben,komenwegraagmetjeincontact!

AlsverpleegassistentFLEXondersteunjeverpleegkundigeteamsuitdeheleorganisatieindezorgvanonzepatiënten.Jevoertlichthuishoudelijke,administratieveenlogistiekewerkzaamhedenuit.Jebiedteenluisterendoorvoordepatiëntofjemaakteenpraatje.Ookbenjealertophetwelzijnvanonzepatiënten.Vermoedjedaterietsnietgoedgaat,dankoppeljedatterugaandeverpleegkundige.Jezorgtervoordatdepatiëntenkamersenalgemeneafdelingsruimtesnetjesenopgeruimdblijven. Jebentéchteenaanvullingvoorhetverpleegkundigteaminhetgevenvanzorgenjewordtenormgewaardeerddooronzepatiënten!

 Jeondersteunthetverpleegkundigteammetdevolgendetaken:

 • ADL-zorg. 
 • Assisterenvanverpleegkundigen zoalsECGmaken,bijhoudenvochtbalansenverzorgingpatiëntenhetverstrekkenvanvoeding.
 • Samenmetdeverpleegkundige patiëntenbegeleiden naaronderzoekenoverplaatsingen.
 • Voorradenaanvullen,bestellenencontrolerenvanleveringenvangoederen.
 • Brancardsschoonmakenenweerklaarmakenvoorgebruik.
 • Profiel
  JebenteengediplomeerdHelpende niveau2 ofjebent3deof4dejaarshbo-v student. Jeziethethelemaalzittenomjeineenacademischesettingbreedteoriënterenenveeltelerenbinnenverschillendeafdelingenenspecialismen.

  Jehoudtvanjevakengenietervanomeenlachtebrengenopdegezichtenvanonzepatiënten. Jebentondernemendomhetwelbevindenvandepatiëntenhunnaastenteverbeteren.Jehebtdanookempathischvermogenenkuntgoedluisteren.

  Verderherkenjejezelfinonderstaandprofiel: 

 • Jebentflexibel,pastjemakkelijkaanineennieuwewerkomgevingenschakeltmakkelijkinwisselendeteams.
 • Jestaatsteviginjeschoenenendurfthetaantegevenalsjeminderbekwaambentineenhandelingdievanjewordtgevraagd.Daarwaarnodig,vraagjemeerervarencollega’sofdeFLEXconsulentenomhulp.
 • Jebentbereidomdag-,avond-eneventueelooknachtdienstentewerken.Doordeweekseninhetweekend.
 • Organisatie
  Het  FLEXbureau  isdeafdelingbinnenhetRadboudumcdieverantwoordelijkisvoordeflexibeleschilvandiverseafdelingen.AlsFLEX’erbenjegewoonindienstbijhetRadboudumc.Meteenteamvanconsulentenzorgenwijervoordatdejuistemensen,metdejuistekwalificatiesinvullingkunnengevenaandepersonelehulpvraagvandeafdelingen.Ditkangaanomadhocinvullingtervervangingvanziekte,maarookomopdrachtenvooreenlangereperiodewaarbijsprakeisvantijdelijkeformatieruimteopeenafdeling.

  Alsverpleegassistent viahetFLEXbureauvaljeonderdeCaoumcenbenjedusgewoonindienstbijhetRadboudumc.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  AlsverpleegassistentFLEXbenjerechtstreeksindienstbijhetRadboudumc.BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • 8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zohebbenweeigensportvoorzieningenéneenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.Enmaakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Herkenjejezelf inditprofielenspreektwerkenalsverpleegassistent FLEXbijhetRadboudumcjeaan?Danontvangenwegraagjesollicitatie!Klikhiervooropdeknop’solliciteer’.Sollicitatiespere-mailnemenwenietinbehandeling.

  Hebjenogvragenoverdezefunctie,overflexibelwerkenofoverhetRadboudumcalswerkgever?NeemdancontactopmetdeconsulentenvanhetFLEXbureauvia(024)3610303ofvia flexbureauradboudumc.nl. Wijmakengraagkennismetje!

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: