Verpleegkundige CCU – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

JewerktalsverpleegkundigeCCUafwisselendopdeverpleegafdeling(hartbewaking)enopdeEHH(EersteHartHulp).Jeverleentacutezorgaanpatiëntenmetheeldiverseenuitzonderlijkeaandoeningen. Jebewaakt,observeert,analyseerteninterpreteertvoortdurendbelangrijkemedischeenverpleegkundigegegevensoverdegezondheidstoestandvandepatiënt.Alser(plotseling)ietsverandert,grijpjesamenmetdeartsinenverleenjedezorgdieopdatmomentnodigis.

Tijdensjedienstendraaijeookmeeinhetreanimatieteam.Ditteamverzorgtinhetheleziekenhuisreanimaties.Gaatjepieper,omdathetreanimatieteammoetuitrukken?Dandraagjedirectjewerkoveraancollega’sengajemetspoedhetziekenhuisin.

Opdehartbewakingmetzevenbeddenleverjezorgaantwee,hooguitdriepatiënten.Ditkunnenpatiëntenzijndiekortbijonsverblijven,maarookpatiëntendiewatlangerzijnopgenomen.Bijvoorbeeldomdathuncomplexiteitencomorbiditeithieromvraagt.Vergelekenmeteenreguliereverpleegafdelinghebjehierrelatiefveeltijdvoorjepatiënten.Ditgeeftjederuimteomjegoedindepatiëntteverdiepenenookomnaastenaandachttegevenwaarnodig.

OpdeEHHmetzesbeddenkanhetbehoorlijkhectischzijn.Hierhebjetemakenmetzeeruiteenlopendeacutegevallenenvaakookmetuitzonderlijkecardiologischeencardio-gerelateerdeaandoeningen.HetwerkopdeEHHisergdynamischendezorgverlooptzeldenvolgensprotocol.Maarditgeeftookveelafwisselingenmaaktjerolalsverpleegkundigezeerboeiend.

Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereafdelingofbinneneenanderspecialisme.
Profiel
JebentgediplomeerdverpleegkundigemeteenafgerondeCCUopleiding.Jekiestbewustvoorwerkenineenacademischesetting.Jebeschiktovereenbredeklinischeblikenhoudtjehoofdkoelinacutesituaties.Jedurftsnelbeslissingentenemen;alleenofinafstemmingmetcollega’s.

 • Jeweetprioriteitentestellen,ookofjuistalsheterghectischis.
 • Jebentflexibelenhebteenbredeklinischeblik.Goedkunnensamenwerkeniscruciaal.
 • Patiëntenvoelenzichsnelophungemakbijjou.Inlevendvermogenendoorvragengaatjegoedaf.
 • Jebentnieuwsgierigenleergierig.Jewiltjezelfverdiepeninvoorjouonbekendeziektebeeldenenjekenniscontinuoppeilhouden.
 • Jestaatsteviginjeschoenenendurfthetookrichtingartsenvoorjepatiëntoptenemen.
 • Jedenktgraagactiefmeehoeweiederedagsignificantimpactonhealthcarekunnenmaken.
 • Organisatie
  OpdeCCUwordenpatiëntenverpleegdmetallemogelijkvoorkomendeaandoeningenzoalseenacuuthartinfarct,hartritmestoornissenofhartfalen.Opdeverpleegafdelingliggenpatiëntendieomuiteenlopenderedenenbewakingnodighebben.DeeersteHarthulp,onderdeelvandeSEHwordenpatiëntenopgevangenmeteenacuuthartprobleem.

  Intotaalwerkenerongeveer50verpleegkundigenopdeafdelingCCU.Eenhechtteamwaarinhetergfijn(samen)werkenis.Onderlingwordtveelkennisgedeeldenisiedereenenormgoedopelkaaringespeeld.Datmoetookwel,wantbijacutegevallenisdirectensnelmetelkaarafstemmennoodzakelijk.Collega’smoetenblindelingsopelkaarkunnenvertrouwenenhetwerkaanelkaarkunnenoverdragen.ZekeralshetreanimatieteammoetuitrukkenvooreenreanimatieergensinhetRadboudumc.Danteltiedereseconde.

  VerpleegkundigeinhetRadboudumc
  Bijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra.Vollediggeorganiseerdrondomdepatiënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€3.270en€4.960 (schaal8M/9aMbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Hebjenogvragenoverdezefunctie,neemdancontactopmetIlonaSpeelman,praktijkopleiderCCU/EHH.Wiljemeerinformatieoverdeafdeling?Klikdanopdeze link! Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘aanmelden’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: