Verpleegkundige Hoofd-Hals-Plastische Chirurgie – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

AlsverpleegkundigeopdeafdelingHoofd-Hals-PlastischeChirurgiespeeljeeencrucialerolindezorgvooreendiversegroeppatiënten,variërendinleeftijdenmetcomplexeenuitzonderlijkeaandoeningen.Jeondergaateen’onthejob’training,begeleiddoorervarencollega’s,opeenacademischeafdelingmeteenfocusopchirurgischeoncologieenplastischechirurgie.

Depatiëntenoponzeafdelinghebbenvaakingrijpendeencomplexeoperatiesondergaan,wateenaanzienlijkeimpactheeftophunleven.Alsverpleegkundigevervuljenietalleeneenzorgrol,maarspeeljeookeenbelangrijkerolindepsychosocialebegeleidingvanpatiëntenenhunnaasten.Ditaspectvandefunctiecreëertvaakeenbijzonderebandmetdepatiëntenenleidttotwaardering,watextravoldoeninggeeftaanhetwerk.

BinnendeHoofd-HalsChirurgieligtdenadrukopzwaremutilerendeoperaties,waarbijdepsychosocialeondersteuningvandepatiëntvangrootbelangis.IndePlastischeChirurgierichtjejeophetherstelvanpatiëntennaoperatiesdiegerichtzijnophetherstellenvanvormenfunctievanverschillendelichaamsdelen.Hierbijhoudjetoezichtopwondzorg,controleerjededoorbloedingvanvatenenondersteunjepatiëntenbijhunherstel,bijvoorbeelddoorsamenoefeningentedoen.Doordatvrijwelallepatiënteneenoperatieondergaanoponzeafdelingwordterveelwondzorgverricht.

Communicatiespeelthierbijeensleutelrol:hetaanlerenvanhandelingen,aanlerenvaneennieuwemaniervanademen,slikkenofpratenmaarookbegeleidinginhetoncologischepadwaarindepatiëntzichbevindAlsverpleegkundigebenjenietalleenverantwoordelijkvoordedirectezorgaanhetbed,maarneemjeookeencoördinerenderolopjeindesamenwerkingtussenverschillendespecialismenbinnenhetthemaTraumaReconstructieenBewegen(TRB).Dezeverantwoordelijkheidvraagtomeenbredeklinischeblikeneenhogematevanflexibiliteit.Naastjetakenopdeafdelingishetbelangrijkdatjebereidbentombijtespringenopandereafdelingenofbinnenanderespecialismenindiennodig.Dezediversiteitaantakenendeconstantefocusopinnovatieenwetenschappelijkonderzoekbiedenjetallozemogelijkhedenvoorprofessionelegroeienontwikkeling.Jeblijftvooroplopeninjevakgebieddankzijdeaangebodenopleidingsmogelijkhedenendecontinueinzetvoorinnovatiesindezorg.ProfielJebenteenBIG-geregistreerdverpleegkundigeenhebteenafgerondeopleidingmbo-vof hbo-v.Jekiestbewustvoorwerkenineenacademischesettingenhebtdeambitieomteblijvenlerenenjeinverschillendespecialismenteverdiepen.

 • Jehebteenbredemedischeblikenbentgoedinklinischredeneren.
 • Jewilnietalleenvakinhoudelijkdebestepersoonsgerichtezorgverlenen,maarbentookinstaatompatiëntenenhunnaasteninpsychosociaalopzichttebegeleiden.Uitstekendinlevingsvermogen,goedecommunicatievevaardighedenéndevaardigheidompatiëntentijdenshunbehandelingtemotiverengaatjougoedaf.
 • Jekuntsnelschakelentussenverschillendeaandoeningenindevaakonvoorspelbarezorg.
 • Jebentinstaatomzelfstandigtewerkenenbeslissingentenemen,maarjekuntookgoedinteamverbandfunctioneren.
 • Jebentflexibel,kuntgemakkelijkwerkaancollega’sdelegerenendurft,waarnodig,jegrenzenaantegevenenomhulptevragen.
 • Jebentnieuwsgierigenleergierig.Jevindthetvanzelfsprekendjouwkennistedelenmetcollega’senmetstudentendieopdeafdelingstagelopen.
 • Jehoudtvandynamiekeninnovatie.Jedenktgraagactiefmeehoeweiederedagsignificantimpactonhealthandhealthcarekunnenmaken.
 • OrganisatieJewerktsamenmetcirca30(regie)verpleegkundigenbinnenhetteamHoofdHalsChirurgie,waarbijdefocusligtopdiverse,vaakoncologiegerelateerdeentypischacademischeaandoeningen.IndewereldvanKNO(Keel-Neus-Oor)behandelenweonderanderetumorenindehals,hetverwijderenvanhalsklierenentumorenindelarynxenplaatsenweCohleairimplantaten.BinnenMKA(Mond-,Kaak-enAangezichtschirurgie)biedenwehulpaanpatiëntenmettumorenindemondbodem,tongenkaak.Enzienwepatiëntenmeteenkaakfractuurofpatiëntendieeenoperatieondergaanvoorhetverbredenofversmallenvandekaak.Deafdelingverleentookgespecialiseerdezorgaanpatiëntennaplastischechirurgie.Denkhierbijaanhandchirurgie,aangeborenafwijkingen,reconstructiesnaeenongevalofkwaadaardigeziekte,entransgenderoperaties.Onzeopnameszijnmeestalgeplandenverlopenvolgensstrikteprotocollen.Devariatieinpatiëntencasussen,vancomplexezorgtotesthetischeingrepen,maakthetwerkzoweluitdagendalsafwisselend.Spoedopnamesvoegeneenonverwachtelementtoeaanjetakenpakket.AlsverpleegkundigeopdeafdelingHoofd-Hals-PlastischeChirurgiemaakjedeeluitvaneenenergiekteamvanongeveer90collega’sbinnenhetboeiendethemaTrauma,ReconstructieenBewegen(TRB).BinnenTRBwerkenwenauwsamenmetviergespecialiseerdeteams:Orthopedie,PlastischeChirurgie,HoofdHalsChirurgie,enTraumachirurgie.Deafdelingiseenechteexpertiseafdeling,waarbijintensievesamenwerkingmetverschillendedisciplineszoalsfysiotherapeuten,logopedistenendiëtistencentraalstaat.Jekomtterechtineenhechtteamdateenveiligeenvertrouwdeomgevingcreëert,waardoorjijalsverpleegkundigealleruimtekrijgtomtelerenenjezelfteontwikkelen.Bovendienbiedenwejedekansomopeenlaagdrempeligemanierkennistemakenmetanderespecialismenbinnendeacademischezorg,watjeprofessionelehorizonverbreedt.VerpleegkundigeinhetRadboudumcBijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra.Vollediggeorganiseerdrondomdepatiënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  Een aanstelling  directvooronbepaaldetijd  behoorttotdemogelijkheden.

  BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€2.819en€4.310 (schaal7/8aMbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Hebjenogvragenoverdezefunctie,neemdancontactopmetmet FloorRosier,teamleider,via0629669375,ofmetPetradeGraaf,teamleider,via(024)3614494. Wiljemeerinformatieoverdeafdeling?Klikdanopdeze link!Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘aanmelden’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: