Verpleegkundige Neurologie en Neurochirurgie – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

Alsverpleegkundigeopdeafdelingneurologie/neurochirurgiezorgjevoorpatiëntenmetverschillendehersenaandoeningenengedragsstoornissen.Benjijenthousiastoveracutezorgenziejeuitdaginginhetomgaanmetgedragsstoornissen?Wewillengraagmetjouincontactkomenenjouwtalenttoevoegenaanonsteam! Bijzoweldeneurologischealsdeneurochirurgischepatiëntbenjeverantwoordelijkvoorhetmonitorenvanvitalefunctiesenhetstabiliserenvanpatiënten.Ofhetnugaatomeengeplandeneurochirurgischeoperatie,patiëntenvanafdespoedeisendehulp(SEH),mediumcareofintensivecare,elkedienstbiedtnieuweuitdagingen.Opdeenekamerhoudjenauwlettenddevitalefunctiesvaneenpatiëntindegaten,terwijljeopdevolgendekamertemakenhebtmeteenpatiëntmetontregeldgedrag. Opdeafdelingneurologie/neurochirurgieontvangenwijpatiëntendieeenoperatiehebbenondergaanaandehersenen,schedelbasis,ruggenmerg,wervelkolomofperiferezenuwstelsel,zoalsbijeensubarachnoïdalebloeding(SAB).Tevensontvangenwijdestroke-patiëntendirectvanafdeSEHopdestroke-unit.Daarnaastwordeneronderandereookpatiëntenopgenomennaeenongeval,meteenhersentumorofmetepilepsie.Dediversiteitvanpatiëntenmaaktjewerkafwisselendenboeiend.

Binnenonzeafdelingwerkendespecialismenneurochirurgieenneurologienauwsamen,waardoordezorgvolledigopdebehoeftenvandepatiëntkanwordenafgestemd.Ditmaaktjouwwerkalsverpleegkundigeelkedaginteressant,waarbijjezowelmetdebeschouwendealschirurgischeaspectenvanhetvakinaanrakingkomt.

Deafdelingneurologie/neurochirurgieisvoortdurendbezigmethetintegrerenvandenieuwstezorginnovaties,allemaalgebaseerdopwetenschappelijkonderzoek.Wemakengebruikvanslimmezorgtechnologieën,zoalsgeavanceerdezorgtelefoonsdieonsalarmeringssysteemdirectbinnenbrengen.Bovendienvindjebijelkekamereendigitaaldeurbordjewaaropbelangrijkeinformatiewordtweergegeven,variërendvanisolatiemaatregelentotverzoekenomdepatiëntniettestoren.Dezetechnologischevooruitgangvertaaltzichdirectnaarmeerkostbaretijddiewekunnenbestedenaanonzepatiënten,waardooronzezorgnogeffectieverwordt. Naasthetbiedenvanzorgaanhetbedenbegeleidingvandepatiëntenzijnnaasten,vervuljeeencoördinerenderoltussendespecialismen.Ditvereisteenbredeklinischeblikenflexibiliteit.Webiedentalrijkeopleidingsmogelijkheden,zodatjejezelfvoortdurendkuntblijvenontwikkelen.Binnenonzeafdelingneurologie/neurochirurgiestrevenwevoortdurendnaarinnovatiesindezorgopbasisvanwetenschappelijkonderzoek,waardoorjevooropblijftlopeninjevakgebied.
Voorjouishetgeenprobleemombijtespringenopandereafdelingenofbinnenanderespecialismenomjezelfverderteontwikkelen,kennistedelenenintespringenbijcapaciteitsproblemen.
Profiel

 • GediplomeerdenBIGgeregistreerdverpleegkundige,wenodigenmboverpleegkundigenookvanharteuitomtesolliciteren. 
 • Jeschakeltsnel,blijftstressbestendigenhebteenbredekijkopdezorg,passendbijonzehoogwaardigemedischestandaarden.
 • Jouwvermogentoteffectievesamenwerkingenopencommunicatieiscruciaal,zowelbinnenonsteamalsmetanderespecialismen.
 • Jetoontinitiatiefinzowelzelfontwikkelingalshetactiefbijdragenaaninnovatiesindezorg,aansluitendbijonzestrevennaarcontinueverbetering.
 • BijRadboudumcomarmenweinnovatieenverandering.Jijdenktvoorbijdeprotocollenendraagtactiefbijaanhetdagelijksestrevennaarimpactindegezondheidszorg.
 • Alsdezeeigenschappenjoutyperen,nodigenwejevanharteuitomtesolliciteren.SluitjeaanbijonsteamendraagbijaanhetleverenvanpersoongerichtezorginhetRadboudumc!
  Organisatie

  Inhetsplinternieuwehoofdgebouwvindjedeverpleegafdelingneurologie/neurochirurgie.Deverpleegafdelingis onderdeelvanhetCentrumHersenen&Zintuigenendraagtmettrotshetlabel’smarthospital’.Hierprijkeninnovatieveinstrumenten,waaronderdeindrukwekkendeViSiMobile.Dezepolsmonitormeetdagennacht(24/7)debelangrijkstevitalefuncties.Onzeafdelinghuisvestookdestroke-unit,waarweonstoeleggenopdezorgvoorpatiëntendieeencerebrovasculairaccident(CVA)hebbendoorgemaakt.Opdestroke-unitmonitorenwedevitalefunctiesvandepatiëntnauwlettendmetbehulpvangeavanceerdemonitorbewakingssystemen.

  Eenaanzienlijkaantalvanonzepatiëntenbereiktonzeverpleegafdelingviadespoedeisendehulp(SEH),watresulteertineenconstantestroomvanopnameseneendynamischewerkomgeving.Dit,gecombineerdmetdecomplexiteitvandezorgvragen,vraagtomeenhogematevanfysieke,mentaleenemotioneleveerkrachtvanonzeverpleegkundigen.Naastdedagelijksemultidisciplinairesamenwerking,hebbenweooknauwcontactenwerkenwesamenmetmantelzorgers.

  Wijfungerenalseenleerafdeling,waarverpleegkundigenstudentenbegeleidenenvoortdurendleren,zowelbinnenalsbuitenhunvakgebied.Bijonsdraaithetnietalleenomhetbiedenvanzorg,maarookomjeeigenprofessioneleontwikkeling.Samenstrevenwenaarexcellentezorg,ondersteunddoordenieuwstetechnologieëneneenvoortdurendedrangnaarverbetering.Wekijkenernaaruitomjoualsenthousiastlidvanonsteamteverwelkomen!

  VerpleegkundigeinhetRadboudumc
  Bijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra.Vollediggeorganiseerdrondomdepatiënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  WerkjenognietinhetRadboudumc?Danstartjemeteenjaarcontractenhebjeuitzichtopeencontractvooronbepaaldetijd.

  BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€2.861en€4.631(schaal7M/8Mbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Hebjenogvragenoverdezefunctie,neemdancontactopNoëlleHuijbers,teamleider.Zijistebereikenoptelefoonnummer06-29698733.Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘aanmelden’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: