Verpleegkundige Nierziekten – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

JewerktalsverpleegkundigeNierziektenmetcirca25collega’sineenenthousiastteam,waarinwerekeninghoudenmetelkaareniedereenderuimteheeftomzichzelftezijnenhetbesteuitzichzelftehalen.

Oponzeafdelingverleenje(multidisciplinaire)zorgaanhelediverseenkwetsbarepatiënten,vanverschillendeleeftijdenenmetuiteenlopendecomplexenefrotischeziektendieeenacademischeenspecialistischebehandelingvragen.Onzeafdelingisonderanderegespecialiseerdinhetuitvoerenvanniertransplantatiesalsonderdeelvan1vande7transplantatiecentrainNederland.Hierdoorhebjezowelmetinternealschirurgischeproblematiektemaken.Daarnaastwerkjeopeenmoderneafdelingononsnieuwehoofdgebouw,opbasisvandeprincipesvan‘smarthospital’.

Jegeeftpersoonsgerichtezorg,waarbijjeverschillendeinteressanteverpleegtechnischehandelingenverricht.Denkhierbijaanhetuitvoerenvanperitoneaaldialyse.Dezorgisvaakonvoorspelbaarwaarbijzichregelmatigonverwachtesituatiesvoordoen.Jijbentdesteunentoeverlaatvoordepatiënténvoordenaasten.Ditzorgtvoorextrawaarderingenvoldoeninginjewerk.
Jewerktoverdagalsduosamenmeteencollega.Ditzorgtervoordateraltijdiemandismetwiejekansparrenofdiejewerkoverkannemen.Daarnaasthebbenwijregelmatigstagiairesdiejijverderbegeleidinhunloopbaanalstoekomstigverpleegkundige.

Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereafdelingofbinneneenanderspecialisme.
Profiel
JebenteenBIG-geregistreerdenmbo-ofhbo-gediplomeerdverpleegkundige,diebewustkiestvoorhetspecialismeNierziektenineenacademischeomgeving.Jevindthetboeiendomzorgteverlenenaanzowelchronischealsaanacutepatiënten.Daarbijschakeljemakkelijktussendepatiëntenenhoudjealtijdhetoverzichtinjewerk,ookalshethectischis.Bovendienbenjecommunicatiefsterk,stajesteviginjeschoenen,vindjepsychischebegeleidingvanpatiëntenenhunnaasteninteressantenwerkjegraagengoedinteamverbandsamen.Verderwiljejezelfvakinhoudelijkenpersoonlijkblijvenontwikkelen,houdjevandynamiekinjewerkomgevingenwiljebetrokkenzijnbijinnovatieenvernieuwingindezorg.
Organisatie

Onzeafdelingisonderanderegespecialiseerdinhetuitvoerenvanniertransplantatiesalsonderdeelvan1vande7transplantatiecentrainNederland.Hierdoorhebjezowelmetinternealschirurgischeproblematiektemaken.Daarnaastwerkjeopeenmoderneafdelinginonsnieuwehoofdgebouw,opbasisvanhetprincipe‘smarthospital’.

DeverpleegafdelingNierziektenrichtzichoponderzoekenbehandelingvannierziekten,inclusiefallevormenvannierfunctievervangendebehandeling.Hetdoelvandethematischesamenwerkingis,omdezorgzogoedenefficiëntmogelijkronddenierpatiëntteorganiseren.Hierbijstaanhetbelangendebehoeftevanpatiëntenenhunnaastencentraal.Daarinzettenwegraageenstapjeextravoordepatiënt,ookalsdatmisschiennietdirectvanonsgevraagdwordt.Metelkaarwerkenwealseenhechtengedreventeamenmetbetrokkenheidsamenaandebestepersoonsgerichteacademischezorgvooreengrotediversiteitaanpatiënten.WezijnéénvandedrieacademischedialysecentrainNederlandwaarookkinderenwordengedialyseerdenwebehorentotdegrootstecentraophetgebiedvanniertransplantatiesinNederland.

VerpleegkundigeinhetRadboudumc
Bijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra.Vollediggeorganiseerdrondomdepatiënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

HetRadboudumc
Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.

Arbeidsvoorwaarden
BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€2.861en€4.052 (schaal7Mbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar..
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  VoorvragenkunjecontactopnemenmetSjoukjeSoeter,teamleider,via(024)3618985.Wiljemeerinformatieoverdeafdeling?Klikdanopdeze link!Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘aanmelden’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: