Verpleegkundige Traumachirurgie – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

AlsverpleegkundigeTraumachirurgiewerkjeopeenacademischeverpleegafdelingwaarjeacutezorgverleentaantraumapatiënten.Patiëntenmetcomplexeenuitzonderlijkeaandoeningen,dievaakeldersnietbehandeldkunnenworden.Wiljijwerkenineenlevel1traumacentrumenhethoogsteniveauvantraumazorgverlenen? 
 
Werkenbinneneenlevel1traumacentrum  
HetteamTraumachirurgiekentbijnaalleenmaarspoedopnames.Snelkunnenschakelenenprioriteitenstellenisdanookontzettendbelangrijk.Vaakzienweheftigecasussen,zoalsgroteongevallen,ernstigewondenenbotbreuken.Zorgbestaatuitveelverschillendeverpleegtechnischehandelingen,zoalswondzorgenhetaanbrengenvaninfuus. 
 
Naastverpleegtechnischehandelingenverleenjeookveelpsychosocialezorg,omdatpatiëntenvaakheftigetrauma’shebbenmeegemaakt.Hetkanzijndatbijeenpatiëntblijvendeinvaliditeitontstaat.Daaromisgoedepsychosocialeondersteuningechtvanbelang.Jebetrektdefamiliebijdezorg,zodatdepatiëntthuisookgoedopgevangenwordt. 
 
Traumachirurgie, Neurochirurgie,HoofdHalsPlastischeChirurgie enOrthopedievormensamenhetthemaTrauma,ReconstructieenBewegen(TRB).Dankzijdezesamenwerkingkandezorgvolledigrondomdepatiëntwordengeorganiseerd,aansluitendbijzijn/haarbehoeften. 
 
Jebentverantwoordelijkvoorjouweigenpatiënten.Naastdezorgaanhetbedenbegeleidingvandepatiëntenzijn/haarnaasten,hebjeeenbelangrijkecoördinerenderolindesamenwerkingtussendespecialismenbinnenhetthemaBBR.Datvraagtomeenbredeklinischeblikeneenhogematevanflexibiliteit.Webiedenjeveelopleidingsmogelijkheden,waardoorjejezelfdoorlopendblijftontwikkelen.EnomdatwebinnenhetthemaBBRaltijdwerkenaaninnovatiesindezorgvanuitwetenschappelijkonderzoek,blijfjevooroplopeninjevakgebied.

Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereafdelingofbinneneenanderspecialisme.
Profiel
JebenteenBIG-geregistreerdverpleegkundigemeteenafgerondeopleidingmbo-vofhbo-v.JekiestbewustvoorwerkenbinnenhetthemaTrauma,ReconstructieenBewegen.Jewerktnauwsamenmetcollega’svanTRB,zobiedenwedepatiëntaltijddebestezorg. Jehebteenbredeklinischeblik.Goedkunnensamenwerken,ookmetanderespecialismen,iscruciaal.Jebentflexibel,kuntsnelschakelenenstressbestendig.Jeweetprioriteitentestellen,ookofjuistalsheterghectischis.Jedraagtbijaanhetcreërenvaneenontspannensfeerdooreenvriendelijkehoudingenopencommunicatie.Jeneemtinitiatiefomjekennisenjezelfalsprofessionalteblijvenontwikkelen.Jegaatmeeinveranderingeninnovatie.Jedenktgraagactiefmeehoeweiederedagsignificantimpactonhealthcarekunnenmaken.
Organisatie
HetRadboudumciseenLevel1traumacentrum.Datbetekentdatwehethoogsteniveauvantraumazorgverlenen.24/7staanweklaarvooronzepatiënten.OpdeafdelingTraumachirurgiegebeurenaltijdonverwachtedingen,waardoorjedienstnooitvoorspelbaaris.Wewerkenmultidisciplinairsamenmetveelanderespecialisten,zoalsfysiotherapeuten,diëtistenenpsychiaters.Zobiedenwesamenonzepatiëntendebestezorg.Jouwdirectecollega’screëreneenveiligeenvertrouwdeomgeving,waarjijalsverpleegkundigealleruimtekrijgtomteleren. 

Samenwerkenbinnenvierspecialismen  
AlsverpleegkundigeTraumachirurgiewerkjemetcirca90verpleegkundigenbinnenhetthema Trauma,ReconstructieenBewegen (TBR).Orthopediebestaatuitcirca35verpleegkundigen,hetteamPlastischeChirurgieuitongeveer15verpleegkundigen,hetteamHoofdHalsChirurgieuitongeveer15verpleegkundigenenhetteamTraumachirurgieuitongeveer25verpleegkundigen.BinnenhetthemaTRBwerkenwemetdezevierspecialistischeteamsopeenuniekemaniersamen.Weorganiserendezorgzoveelmogelijkrondomdepatiënt.Ookmaakjijalsverpleegkundigezoopeenlaagdrempeligemanierkennismetdeanderespecialismen.Zokomjeregelmatiginaanrakingmetnieuwefacettenvananderespecialismenbinnendeacademischezorg.

VerpleegkundigeinhetRadboudumc
Bijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra.Vollediggeorganiseerdrondomdepatiënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

HetRadboudumc
Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
Arbeidsvoorwaarden
BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€2.819en€4.310(schaal7/8aMbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Hebjenogvragenoverdezefunctie,neemdancontactopmetmet FloorRosier,teamleider,via(024)3614494,ofmetPetradeGraaf,teamleider,via(024)3614494. Wiljemeerinformatieoverdeafdeling?Klikdanopdeze link!Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘aanmelden’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: