Verpleegkundige Tuberculose en Longinfecties – Radboudumc – Nijmegen

Radboudumc

AlsverpleegkundigeTuberculoseenLonginfectieswerkjeopeenacademischeverpleegafdelingwaarjezorgverleentaanpatiëntenmetvaakcomplexeaandoeningen.Patiëntendieeldersniet(meer)behandeldkunnenwordenenvanuitheelNederlandnaaronstoekomen.Wiljijhetverschilmakendoormeertebiedendanalleen‘standaardzorg’?

Echthetverschilmakenvoorpatiëntendoormeertebiedendanalleen‘standaard’zorg
Jeverleentzorgaanzeerdiverseenuitzonderlijkepatiëntcategorieën.Bijvoorbeeldpatiëntenmettuberculoseoftaaislijmziekte.MaarwebehandelenookinfectieziektenzoalsNon-TuberculeuzeMycobacteriën(NTM)enmeerreguliereaandoeningenalsChronicObstructivePulmonaryDisease(COPD).Alsverpleegkundigebenjebijdebehandelingvanaldezepatiëntenbetrokken.Ditvraagtomeenbredeklinischeblikenstelthogeeisenaanjemedischekennisenaanjevermogenomsneltekunnenschakelen.Maarhetzorgtookvoorveelafwisselingenextradiepganginjewerk.Wevinden hetvanzelfsprekenddatweonzekenniscontinumetelkaardelen.Alsverpleegkundigenonderling,maarooktussenartsenenverpleegkundigen.Jeleertzoelkedagnieuwefacettenvanhetverpleegkundigvakgebiedkennen.

WewerkenveelsamenmetverschillendedisciplinesenspecialismenvanhetRadboudumcenbijvoorbeelddeSt.Maartenskliniek.Binnendezemultidisciplinairesamenwerkinghebjealsverpleegkundigeeenbelangrijkeregierol.Jekuntzonogmeervoorpatiëntenbetekenenenjebiedtechtzorgopmaat.Ookhebjeeenbelangrijkesignalerendefunctieindezorgenbenjede‘ogenenoren’vanartsenenspecialistenvanhetRadboudumc.Ditgeeftjeeenbredeverantwoordelijkheidinjewerk,maarvergtookveelzelfstandigheid.

Omdatweeenkleinschaligeafdelingzijn,kennenweelkaargoedenwerkenweopeenheelpersoonlijkemanieralséénteam(artsen,verpleegkundigenenanderemedewerkers)metelkaarsamen.Erheerstbijonseensfeerwaarinjealsverpleegkundigealleruimtehebtommeetedenkenindebehandelingenjouwkennisenervaringvoorpatiëntenintebrengen.

Omjezelfteontwikkelen,kennisenervaringtedelenénombijtespringeningevalvancapaciteitsproblemen,ishetvoorjougeenprobleemombijtespringenopeenandereafdelingofbinneneenanderspecialisme.
Profiel
JebenteenBIG-geregistreerdverpleegkundigeenhebteenafgerondeopleidingmbo-vof hbo-v.Jekiestbewustvoorwerkenineenacademischesettingenvindthetleukomjeinnieuwefacettenvanhetvakgebiedteverdiepen.

 • Jebeschiktovereenbredeklinischeblikenschakeltmakkelijktussenheeldiversepatiëntenmetverschillendeaandoeningen.
 • Jeziethetalseenmooieuitdagingomnaastdezorgaanbed,eenverantwoordelijkeregieroltevervullen.
 • Jeneemtinitiatiefomjekennisenjezelfalsprofessionalteblijvenontwikkelen.
 • Jevindthetinteressantompatiëntenookoppsychosociaalenpsychiatrischvlaktebegeleiden.Maarjekentookjegrenzenenbentinstaatomoptijdhulpvananderentevragenalsjeietsnietofonvoldoendeweet.
 • Jebentflexibel,stressbestendigenbesluitvaardig.Jedenktgraagactiefmeehoeweiederedagsignificantimpactonhealthcarekunnenmaken.
 • Organisatie
  Vanafmei2022ishetPgebouw,eennieuwe,moderneinfectiepaviljoeningebruikgenomen. Voorpatiëntenmetlonggerelateerdeinfectieziektenentuberculosezijnintotaal15patiëntenkamers. 

  Dehighlevelisolationunit(HLIU)isookonderdeelvanhetPgebouw.Dezeunitisontworpenengemaaktompatiëntenmetdemeestbesmettelijkeziekten,zoalsebolaofandereviralehemorragischekoortsen,debestezorgineenzoveiligmogelijkeomgevingtebieden.Hetbestaatuitisolatiekamersmetdubbelesluis,waarvanertweezonodigteupgradenzijntoteenIC-kamer.

  Alséénteamwerkenaandebestezorgvooronzepatiënten
  Naastcirca35verpleegkundigen,werkenoponzeafdelinglongartsen,eenaantalverpleegassistenten,persoonlijkbegeleidersenvanwegedebijzonderepatiëntpopulatiehebbenweeenmaatschappelijkwerkerindienst. 

  VerpleegkundigeinhetRadboudumc
  Bijonswerkenzo’n2.000 verpleegkundigen,verspreidoverveleafdelingen,thema’sencentra.Vollediggeorganiseerdrondomdepatiënt. Zobiedenwe de patiëntaltijd demeestinnovatieveenpersoonsgerichtezorg.

  HetRadboudumc
  Onzemissieis:tohaveasignificantimpactonhealthandhealthcare.Wewillenvooroplopenbijdeontwikkelingvanduurzamezorg:zorgdiemensenmilieuzogezondmogelijkhoudt,zinnigenbetaalbaaris,enlievervoorkomtdangeneest.Zorgdieerooknogisvoordekinderenvanonzekinderen.Datdoenweinalledrieonzekerntaken:zorg,onderwijsenonderzoek.Wewerkeninnovatief,persoonsgerichtensamenmetandereninnetwerken.
  Arbeidsvoorwaarden
  WanneerjewordtaangenomenalsverpleegkundigeLongziekten,behoorteen aanstelling  directvooronbepaaldetijd  totdemogelijkheden.

  BijhetRadboudumcbouwjeaandetoekomst.Wegaanvoordebestezorg,onderwijsenonderzoek.Datmakenwewaaromdatjejebijonsontwikkelt,kansenpaktenruimtevoeltomoptestaan.Alswerkgevervindenwehetbelangrijkdatmedewerkersbinnenallelevensfasenvitaalenmetplezieraanhetwerkzijn.Ditineengezondeenveiligeomgeving.Onzearbeidsvoorwaardenmogenerookzijn.Zokunjerekenenop:

 • Eenbrutomaandsalaristussende€2.861en€4.052(schaal7Mbijfulltime).Ookkrijgje8%vakantiegeld,8,3%eindejaarsuitkeringen47%tot72%onregelmatigheidstoelage.
 • Volopkansenomjeteontwikkelen.Zokunjeviaonzeonlineleeromgevinguiteenlopendecursussenvolgen.Ookinspirerend:viadigitalelearningspaceswisseljemetcollega’skennisuit.
 • Veelaandachtvoorjewelzijnenvitaliteit.Zokrijgje 40%korting opeensportabonnementvanhet RadboudSportcentrum énhebbenweeenhealthyprofessionals-programmawaarinjeleertomgoedmetjeenergieomtegaan.
  Maakjeeeningrijpendegebeurtenismee?Danstaanonsbedrijfsopvangteameneenpersoonlijkecoachvoorjeklaar.
 • Ondersteuningineengoedewerk-privébalansinallefasenvanjeleven.Denkaanadviesentrainingen(van‘Millennialdilemma’s’tot‘Jeloopbaannaje57ste’),activiteitenbijonseigen centrumvoormindfulness énmantelzorgspreekurenvooralsjevragenhebtoverhetcombinerenvanjewerkenzorgtakenthuis.
 • 168vakantie-urenperjaar(23dagen)opbasisvaneen36-urigewerkweek.
 • 26wekenouderschapsverlof,waarvan9 wekenbetaald.
 • Eengoedecollectievepensioenregeling,meteenvergoedingvan70%vanjepensioenpremie.
 • Kortingopjezorgverzekeringénoptienandereverzekeringen;vanwoonhuis-totrechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkominginjereiskosten ofeenthuiswerkvergoedingvan€2,-perdag.
 • Opmerkingenencontactinformatie
  Hebjenogvragenoverdezefunctie,neemdancontactopmetNoortjevanderBurg,TeamleiderZorg,via0631117500. Wiljemeerinformatieoverdeafdeling?Klikdanopdeze link!Omjeinteresseaantegevenvoordezefunctieklikopdeknop‘aanmelden’.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: